WWW pramene

WWW pramene v kontexte projektu DIP sú webové sídla, ich jednotlivé webové stránky a vnorené elektronické publikácie a digitálne objekty, ktoré sú sprístupňované verejnosti prostredníctvom siete internet. Pod webovou stránkou sa rozumie webová publikácia vytvorená v hypertextovom jazyku HTML/XHTML. Webová stránka vystavená na webovom serveri je dostupná cez sieť internet prostredníctvom hypertextového protokolu (HTTP). Prostredníctvom HTTP sa cez sieť prenáša  obsah webovej stránky a zobrazuje v používateľovom webovom prehliadači. Webové stránky majú v sieti internet jedinečnú adresu (URL).  K webovým stránkam sa zvyčajne pristupuje zo spoločnej koreňovej URL adresy, tzv. domovskej stránky webového sídla.

Informačný systém DIP sa zameriava na zber a uchovávanie WWW prameňov, ktoré sú integrálnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Predmetom záujmu IS DIP sú WWW pramene slovacikálneho charakteru s významnou vedeckou, historickou a kultúrnou hodnotou.   

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk