Súvisiace publikácie

Zoznam článkov a dokumentov

2018 CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii. Zostavil Mgr. Katarína TOMKOVÁ. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018, 136 s. ISBN 978-80-89303-67-0. ISSN 2453-9307.
2017 CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Zostavil Ing. Juraj STRNISKO. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. 132 s. ISBN 978-80-89303-57-1. ISSN 2453-9309.
 2016 Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května – 1- června 2016 v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. ISBN 978-80-7051-216-6.
CDA 2016: Formátové výzvy LTP: zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Zostavila Mgr. Lucia KELEMENOVÁ. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. 101 s. ISBN 978-80-89303-53-3. ISSN 2453-9406.

[simple_tooltip content=’Trvalé a spoľahlivé uchovávanie a sprístupňovanie informácií, poznatkov a skutočností v najrôznejších formách, ktoré je základným a prirodzeným poslaním pamäťových inštitúcií, nadobudlo v ostatných rokoch nový virtuálny a globálny rozmer. Digitalizácia obsahu, elektronizácia komunikácie a kybernetizácia spracovania údajov predstavujú nové výzvy najmä pre depozitné knižnice a archívy, ako aj mnohých ďalších aktérov v uvedenej oblasti. Dôveryhodná dlhodobá digitálna archivácia je štandardizovaný súbor organizačných, procesných a technologických predpokladov a opatrení na zabezpečenie dlhodobej ochrany digitálnych objektov a dátových štruktúr.’]Abstrakt[/simple_tooltip]
HODÁS, Martin. Webových domén s koncovkou „.sk“ je už 350-tisíc [online]. 2016. Dostupné na internete: http://www.zive.sk/clanok/120791/webovych-domen-s-koncovkou-sk-je-uz-350-tisic
2015 ADAMOVÁ, Zuzana a BEDNÁRIK, Richard. Otvorený prístup na legislatívnej úrovni na Slovensku – Creative Commons 4.0 a možnosti ich využitia [online]. 2005. PPTX formát, 214 kB. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/dokumenty/Open_Access_2015_Adamova_Bednarik.pptx
2013 MATÚŠKOVÁ, Jana. Čo (ne)priniesla novela Autorského zákona. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2013, č. 2. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: https://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/bulletin_2_2013.pdf.

Abstrakt

2012 NIU, Jinfang. Prehľad archivácie webu (angl.). D-Lib Magazine [online]. Marec/ apríl 2012, vol. 18, no. 3/4. ISSN 1082-9873. Dostupné na internete: http://www.dlib.org/dlib/march12/niu/03niu1.html .

[simple_tooltip content=’This overview is a study of the methods used at a variety of universities, and international government libraries and archives, to select, acquire, describe and access web resources for their archives.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

2011 KRESÁKOVÁ, Jana. Open Access (OA) – Otvorený Prístup – Nová forma zviditeľnenia výsledkov vedeckej práce [online]. 2011. PDF formát, 1,7 MB. Dostupné na internete: http://www.sakba.sk/dokumenty/2011/kresakova.pdf .

[simple_tooltip content=’Nový spôsob vedeckej komunikácie, ktorý zaisťuje neobmedzený online prístup k vedeckým a odborným informáciám prostredníctvom auto-archivácie článkov v otvorených inštitucionálnych alebo tematických repozitároch alebo publikovaním v otvorených časopisoch. Umožňuje okamžitý, trvalý a bezplatný prístup používateľov predovšetkým k plným textom, s cieľom ich rýchleho šírenia v spoločnosti. OA sa neusiluje o rušenie či porušovanie autorských práv (copyright), recenzovanie, publikovanie v komerčných tlačených periodikách, ale hľadá nové efektívnejšie cesty vedeckej komunikácie.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

2009 KOVAČIČOVÁ, Katarína. Archiving of the Slovak web space [online]. 2009. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/wp-content/uploads/2015/11/webdepozit_report_sept2009.pdf .

[simple_tooltip content=’Testovací zber vybraných elektronických on-line prameňov na pokračovanie a experimentálne sprístupnenie archívu, ktoré Univerzitná knižnica v Bratislave uskutočnila v spolupráci s vydavateľmi elektronických prameňov na pokračovanie v období od 1.9.2008 – 30.6.2009, sú ukončené.
Prečítajte si zhrnutie tejto etapy experimentálnej prevádzky webdepozitu v správe v anglickom jazyku, ktorá bola vytvorená pre potreby 34. výročnej konferencie riaditeľov národných centier ISSN v Pekingu v septembri 2009. Aj medzinárodné centrum v Paríži rieši od roku 2009 projekt PEPRS (Piloting an e-journals preservation registry service), ktorého cieľom je vytvoriť autorizovaný register archivovaných elektronických časopisov. Vybrali sme sa teda správnym smerom. Uvidíme, či za Slovensko bude aj naše ISSN dodávať údaje do plánovaného registra archivovaných elektronických časopisov. Za webdepozit môžeme povedať, že by sme boli radi, keby sme ten slovenský archív mohli plnohodnotne budovať my. No na to, aby sme vytvorili dôveryhodné úložisko, v ktorom zabezpečíme dlhodobé uchovanie dodaných a zozbieraných údajov, musíme ešte prekonať niekoľko prekážok a zdolať pár problémov či “výziev”.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

COUFAL, Libor. Web po 20 letech : co z něj zbude pro budoucí generace? Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 2, s. 97-107. ISSN 1801-3252. Dostupné na internete: http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/0902097.htm .

[simple_tooltip content=’Článek rozebírá rychlý vývoj, kterým prošel web od svého vzniku na počátku 90. let. Během té doby se z něho stal důležitý nástroj publikování. Objem online publikování značně vzrostl a přesáhl rozsah tradičního publikování. Materiál publikovaný online představuje významnou část kulturního dědictví. Zároveň je ale velmi nestálý a ohrožený zánikem. Důležitou roli v uchování webu pro budoucí generace sehrávají projekty archivace webu.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

MATÚŠKOVÁ, Jana. Povinný výtlačok on-line publikácií – zmeny v legislatíve vybraných krajín. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2009, č. 2, s. 66-79. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/bulletin2_2009.pdf .

[simple_tooltip content=’Článok nadväzuje na príspevok z r. 2006 a mapuje zmeny, ktoré nastali vo viacerých štátoch Európy i mimo nej v oblasti legislatívy odovzdávania povinného výtlačku on-line publikácií. Osobitne sa venuje aj situácii na Slovensku.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

BELLA, Martin a KOVAČIČOVÁ, Katarína. Experimentálny zber elektronických online prameňov na pokračovanie v UKB. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2009, č. 2, s. 24-28. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/bulletin2_2009.pdf .

[simple_tooltip content=’Príspevok sumarizuje testovací zber vybraných elektronických on-line prameňov na pokračovanie a experimentálne sprístupnenie archívu, ktoré uskutočnila Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s vydavateľmi elektronických prameňov na pokračovanie v období od 1. 9. 2008 – 30. 6. 2009.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

2008 MATÚŠKOVÁ, Jana. Elektronické dokumenty a súvisiace zmeny v legislatíve. ITlib [online]. 2008, č. 4. Centrum vedecko – technických informácií SR. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/4/elektronicke-dokumenty-a-suvisiace-zmeny-v-legislative.html?page_id=1232 .

[simple_tooltip content=’V poslednom čísle časopisu Itlib v roku 2008, ktoré z technických dôvodov vyšlo v januári 2009, bol publikovaný tento článok, ktorý sa podrobne zaoberá problematikou tlačového zákona v súvislosti s prijatím nového Zákona č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). Taktiež poukazuje na potrebu novelizácie zákona o povinných výtlačkoch tak, aby sa odovzdávanie povinných výtlačkov vzťahovalo aj na originálne pramene publikované on-line i off-line.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

MATÚŠKOVÁ, Jana. Projekt archivácie elektronických informačných prameňov na pokračovanie. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2008, č. 1, s. 8-12. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/Bulletin1_2008.pdf .

[simple_tooltip content=’Príspevok približuje pripravovaný projekt archivácie elektronických informačných prameňov na pokračovanie, ktorého cieľom je realizovať technologickú platformu a implementovať informačný systém na selektívny, riadený a automatický zber, uchovávanie a sprístupňovanie elektronických prameňov na pokračovanie, publikovaných v rámci národných webových domén.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

LASFARGUES, F., OURY C. and WENDLAND B. 2008: Legal deposit of the French Web: harvesting strategies for a national domain. In: Actes de la 8 e conférence de l’International Web Archiving Workshop, Aarhus, Danemark, zobrazené 11. apríla 2017, available from: https://web.archive.org/web/20170715144608/http://iwaw.europarchive.org/08/IWAW2008-Lasfargues.pdf
2007 ANDROVIČ, Alojz, KATRINCOVÁ, Beata, KINČÍKOVÁ, Katarína, MATÚŠKOVÁ, Jana. Online publikácie – “offline legislatíva”. ITlib [online]. 2007, č. 2. Centrum vedecko – technických informácií SR. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2007/2/online-publikacie-offline-legislativa.html?page_id=1376 .

[simple_tooltip content=’Produkcia online publikácií, najmä tých, ktoré sa nepublikujú v nijakej inej verzii, zažíva v súčasnosti nebývalý rozmach. Napriek tomu, že diela ako také sú chránené autorským zákonom, treba tomuto typu publikácií venovať zvýšenú a osobitnú pozornosť. Žiaľ, novela autorského zákona zo 6.2.2007 nezohľadnila potrebu zakotviť ustanovenia o uchovávaní a sprístupňovaní elektronických publikácií typu online v knižniciach. A práve tejto problematike sa venuje tento článok, ktorý bol publikovaný v časopise ITlib č. 2/2007.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

2006 ANDROVIČ, Alojz, BELLA, Martin, KINČÍKOVÁ, Katarína. Web-archive made in Slovakia. Pilotný projekt zberu a archivácie elektronických informačných prameňov. ITlib [online]. 2006, č. 3. Centrum vedecko – technických informácií SR. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2006/3/web-archive-made-in-slovakia.-pilotny-projekt-zberu-a-archivacie-elektronickych-informacnych-pramenov.html?page_id=1506 .

[simple_tooltip content=’Článok mapuje prvý testovací zber vybraných slovenských elektronických zdrojov, ktorý Univerzitná knižnica v Bratislave uskutočnila v apríli 2006 v rámci účasti na projekte Web Cultural Heritage. UKB sa tým zaradila medzi knižnice Európy, Ameriky, Austrálie a Ázie, ktoré sa zaoberajú archiváciou e-zdrojov, ich ochranou a zabezpečením dlhodobého prístupu. Získali sme tým prvé cenné skúsenosti v tejto oblasti.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

KATRINCOVÁ, Beata a MATÚŠKOVÁ, Jana. Povinné výtlačky elektronických publikácií. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2006, č. 1, s. 74-84.  ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/Bulletin1_2006.pdf .

[simple_tooltip content=’Prehľad legislatívy v oblasti povinných výtlačkov elektronických online publikácií vo vybraných krajinách a ich prístup k tejto problematike Vám prináša tento článok (prehľad legislatívy vybraných krajín vrátane Slovenska), ktorý bol publikovaný v Bulletine UKB č.1/2006, s. 74-84.’]Abstrakt[/simple_tooltip]

2002 RAUBER, A., ASCHENBRENNER, A., WITVOET, O., BRUCKNER, R. and KAISER, M. 2002: Uncovering Information Hidden in Web Archives: A Glimpse at Web Analysis Building on Data Warehouses. In: D-Lib Magazine 8, no. 12 (2002), available from: http://www.dlib.org/dlib/december02/rauber/12rauber.html
Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk