Publicita

Publikačná činnosť

MATÚŠKOVÁ Jana, Andrej BIZÍK a Peter HAUSLEITNER. Archív Digitálnych prameňov po piatich rokoch. In: INFOS 2021: Knižnice v pandemickej a postpandemickej dobe: Re-štart, Re-dizajn: zborník príspevkov zo 40. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2021, s. 23-34 [cit. 21. apríla 2022]. ISBN 978-80-89586-10-3. Dostupné na internete: https://infosonline.sk/wp-content/uploads/2022/02/Zborni%CC%81k-INFOS-2021-nahlad3.pdf
» Abstrakt«


HAUSLEITNER, Peter, Jana MATÚŠKOVÁ a Andrej BIZÍK. Archiviranje veba u Slovačkoj – projekat digitalnih resursa. In: Biblionet 2019: Elektronska gradja i izvori u bibliotekama: Zbornik radova. XIII stručno-naučni skup. Vršac, 4.-6. septembar 2019. Beograd: Zajednica matičnih biblioteka Srbije; Vršac: Gradska biblioteka 2019, s. 51-59. ISBN 978-86-911271-2-1.

» Abstrakt«


BIZÍK, Andrej. Dlhodobé uchovávanie slovenského archívu Digitálnych prameňov. In: CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov: zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018, s. 117-126. ISBN 978-80-89303-67-0 [cit. 22. novembra 2018]. ISSN 2453-9307.  

»Abstrakt«


KATRINCOVÁ, Beata a Iveta LACKOVÁ. Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov. In: INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2018 [cit. 21. augusta 2018]. ISSN 1801–2213. Dostupné na internete: https://www.inforum.cz/pdf/2018/katrincova-beata-1.pdf

» Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz, Andrej BIZÍK, Peter HAUSLEITNER a Jana MATÚŠKOVÁ. Depozit slovenského webu. In: INFOS 2017: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie: zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017, s. 12-22 [cit. 21. augusta 2018]. ISBN 978-80-89586-09-7. Dostupné na internete: http://www.infolib.sk/files/infos_2017_prezentacie/sskk_zbornik_sympozium-infos-2017.pdf.

» Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz a Beáta KATRINCOVÁ. Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu. In: INFOS 2017: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie: zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017, s. 23-38 [cit. 21. augusta 2018]. ISBN 978-80-89586-09-7. Dostupné na internete: http://www.infolib.sk/files/infos_2017_prezentacie/sskk_zbornik_sympozium-infos-2017.pdf.

» Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz, Andrej BIZÍK, Peter HAUSLEITNER, Beáta KATRINCOVÁ, Iveta LACKOVÁ a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1. In: Knihovna Plus [online]. Praha: Národní knihovna ČR. 2017, č. 1 [cit. 12. januára 2018]. ISSN 1801-5948. Dostupné na internete: http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/2017-01/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1

» Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz et al. 4 Digital Heritage. In: Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května – 1- června 2016 v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. 119-138 [cit. 12. januára 2018]. ISBN 978-80-7051-216-6.

»Abstrakt«

BIZÍK, Andrej. Webový archivačný formát WARC. In: CDA 2016 : Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, s. 81-92. ISBN 978-80-89303-53-3 [cit. 12. januára 2018]. ISSN 2453-9406. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/wp-content/uploads/2015/11/Web-archive-format-WARC-Zbornik_CDA_2016.pdf .   

»Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz, Ivan CIGLAN a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. In: ITlib [online]. Bratislava: Centrum vedecko – technických informácií SR, 2016, č. 2 [cit. 12. januára 2018]. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek3177/.

»Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz, Ivan CIGLAN, Milan RAKÚS a Bibiana ŽIGOVÁ. Národné projekty Univerzitnej knižnice v Bratislave. In: Knižnice 2015: zborník z celoslovenskej konferencie [online]. Bratislava: Slovenská asociácia knižníc, 2015, s. 94-99 [cit. 12. januára 2018]. ISBN 978-80-972135-0-3. Dostupné na internete: http://www.sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf .

»Abstrakt«


Prezentácie

Prezentácie projektu

6-Year Journey of Slovak Web Archive – prezentácia na online konferencii 404 Not Found – Who will preserve the internet?, usporiadanej Národnou knižnicou Maďarska, 23. 11. 2021 (.pdf, 5,45 MB)
Archív Digitálnych prameňov po piatich rokoch – Sympózium INFOS 2021, online forma, 22. 6. 2021 (.pdf, 5,46 MB)
Digitálne pramene – archív slovenského webu a born-digital dokumentov – prezentácia počas Týždňa slovenských knižníc, Bratislava, marec 2020 (.pdf, 3,80 MB)
404 Page Not Found. A čo teraz? – prezentácia na Knihovníckom barcampe 2019,  Bratislava, 10. 10. 2019 (.pdf, 3,51 MB)
Web Archiving in Slovakia – Digital Resources Project – prezentácia na konferencii Biblionet 2019 v meste Vršac, 4. 9. 2019 (.pdf, 19,9 MB)
Archiving of Websites and Born Digital Documents in Slovakia – prezentácia na konferencii Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4 v Bratislave, 19. 6. 2019 (.pptx, 3,91 MB)
Archiving and LTP of Websites and Born Digital Documents in Slovakia – prezentácia na konferencii IIPC 2019 v Záhrebe, 6. 6. 2019 (.pdf, 416 KB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na odpočte Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2018, Bratislava, 01. 04. 2019 (.pptx, 1,5 MB)
Prezentácia o zahraničnej pracovnej ceste na Novom Zélande, 28.1.2019  (.pptx, 6,41 MB)
Digital Resources – the National Project of Web Harvesting and Web Archiving in Slovakia – prezentácia na konferencii IIPC WAC 2018 vo Wellingtone, 14. 11. 2018 (.pdf, 2,31 MB)
Dlhodobé uchovávanie slovenského archívu Digitálnych prameňov – Konferencia CDA 2018 Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov, 8. 11. 2018 v UKB (.pdf, 1,72 MB)
Archivácia slovenského webu – konferencia Knižnice 2018: Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Bratislava, 2. 10. 2018 (.pptx, 3,37 MB)
Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov – konferencia INFORUM Praha, 29. 05. 2018 (.pptx, 2,59 MB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na odpočte Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2017, Bratislava, 28. 05. 2018 (.pptx, 4,4 MB)
Digitálne pramene – projekt archivácie slovenského webu a elektronických publikácií – medzinárodná konferencia MEMORY 2017 v Bratislave dňa 25. 10. 2017 (.pptx, 4,28 MB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na odpočte Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2016, Bratislava, 29. 05. 2017 (.pptx, 3,4 MB)
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu – sympózium INFOS 2017, Stará Lesná, 25. 04. 2017 (.pptx, 3,9 MB)
Depozit slovenského webu – sympózium INFOS 2017, Stará Lesná, 25. 04. 2017 (.pptx, 2,6 MB)
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 – konferencia Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016, Praha, 30. 11. 2016 (.pptx, 4,7 MB)
Webový archívny formát WARC – Konferencia CDA 2016 Formátové výzvy LTP, 10. 11. 2016 v UKB (.pptx, 2,2 MB)
Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving – prezentácia projektu pre Kosovskú delegáciu 28. 9. 2016 v UKB (angl.) (.pptx, 3,2 MB)
Prezentácia národných projektov OPIS PO2 UKB v rámci Konferencie Knihovny V4+ v nástrahách digitálního věku v Brne 31.5.2016 (.pdf, 530KB)
Prezentácia projektu Digitálne pramene na Verejnom odpočte činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015, konanom dňa 30.5.2016 v UKB  (pptx. 1.17 MB)
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu – seminár Akademické knižnice a nové témy informačného vzdelávania v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave dňa 28. 4. 2016 (.pptx, 1,8 MB)
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu – prezentácia projektu Digitálne pramene v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 3. 3. 2016 (.pptx, 5,4 MB)
Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu – konferencia Knižnice 2015 v Liptovskom Jáne dňa 29. 9. 2015 (.pptx, 440 kB) (pozri fotogalériu)

 

Videoprezentácie projektu

Video z Kolokvia knižnično-informačných expertov V4+, Bratislava, 19. 6. 2019

Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov, konferencia INFORUM Praha, 29. 05. 2018

Konference Inforum popoludnie a prezentacia Univerzitnej kniznice v Bratislave – archivacia povodnych e-casopisov#konferenceinforum #itlib #casopisitlib

Uverejnil používateľ ITlib.Informačné technológie a knižnice 29. máj 2018

Video z konferencie Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016, Praha, 30.11.2016

Propagačné video pri príležitosti ukončenia projektu

Napísali o nás

Fotogaléria

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene