Publicita

Publikačná činnosť


MATÚŠKOVÁ, Jana a Peter HAUSLEITNER. Digitálne pramene – archív slovenského internetu In: Nové služby modernej knižnice – škola prežitia v digitálnom prostredí. Zborník príspevkov z 22. ročníka odborného seminára Trends in Libraries pre knihovníkov a informačných špecialistov, ktorý sa konal v dňoch 23. a 24. mája 2023 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2023, s. 85 – 92. ISBN 978-80-8227-015-3.

Abstrakt

Archivácia webu a jeho neustále sa meniaceho obsahu zohráva v dnešnej dobe významnú úlohu pri uchovávaní nehmotného kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Depozit digitálnych prameňov Univerzitnej knižnice v Bratislave sa ako jediné pracovisko v SR zaoberá systematickou archiváciou webu a pôvodných elektronických online seriálov a monografií (e-Born alebo born-digital publikácií) od r. 2016 a pravidelne realizuje výberové, tematické a celoplošné zbery webových stránok. V článku sa prezentujú skúsenosti a dosiahnuté výsledky počas prevádzky systému Digitálne pramene do roku 2023, spomínajú sa aktuálne technické a legislatívne problémy a diskutuje sa o ďalších aktivitách a možnostiach rozvoja v danej oblasti.

MATÚŠKOVÁ, Jana a Peter HAUSLEITNER. Archív Digitálnych prameňov v roku 2022. In: ITlib. Bratislava: Centrum vedecko – technických informácií SR, 2022, roč. 26, č. 3-4, s. 42 – 48. ISSN 1335-793X. Dostupné na internete: https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2023/03/11.pdf

Abstrakt

Archivácia digitálnych dokumentov, webu a jeho neustále sa meniaceho obsahu má v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu z hľadiska uchovania nehmotného kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Depozit digitálnych prameňov Univerzitnej knižnice v Bratislave sa zaoberá systematickou archiváciou webu a elektronických online seriálov a monografií (e-Born publikácií) od r. 2016 a pravidelne realizuje výberové, tematické a celoplošné zbery webových stránok. Príspevok predstavuje činnosť projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu, s osobitným dôrazom na aktivity v poslednom období. Rozoberá nové kampane, prírastky elektronických seriálov a monografií a ďalšie ukazovatele archívu Digitálnych prameňov, zamýšľa sa nad novým Zákonom o publikáciách, predstavuje aktivity realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi a aktuálne výzvy a vízie do budúcnosti.

MATÚŠKOVÁ Jana, Andrej BIZÍK a Peter HAUSLEITNER. Archív Digitálnych prameňov po piatich rokoch. In: INFOS 2021: Knižnice v pandemickej a postpandemickej dobe: Re-štart, Re-dizajn: zborník príspevkov zo 40. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2021, s. 23-34 [cit. 21. apríla 2022]. ISBN 978-80-89586-10-3. Dostupné na internete: https://infosonline.sk/wp-content/uploads/2022/02/Zborni%CC%81k-INFOS-2021-nahlad3.pdf
Abstrakt

Archív digitálnych prameňov buduje Depozit digitálnych prameňov Univerzitnej knižnice v Bratislave v rámci udržateľnosti projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu od r. 2016. Archív sa skladá z dvoch častí – z archívu webu a archívu elektronických publikácií. Príspevok hodnotí päť rokov existencie archívu a dosiahnuté výsledky, poskytuje prehľad všetkých typov zberov webových stránok, osobitná pozornosť sa venuje analýze celoplošného zberu 2020. V závere sú načrtnuté perspektívy a vízie ďalšieho rozvoja.

HAUSLEITNER, Peter, Jana MATÚŠKOVÁ a Andrej BIZÍK. Archiviranje veba u Slovačkoj – projekat digitalnih resursa. In: Biblionet 2019: Elektronska gradja i izvori u bibliotekama: Zbornik radova. XIII stručno-naučni skup. Vršac, 4.-6. septembar 2019. Beograd: Zajednica matičnih biblioteka Srbije; Vršac: Gradska biblioteka 2019, s. 51-59. ISBN 978-86-911271-2-1.

Abstrakt

The article talks about the Slovak national project Digital Resources – Web Harvesting and e-Born Content Archiving, implemented in University Library in Bratislava in 2015.

It discusses the goal, philosophy, policy and personal aspects of the project from the web archiving perspective and mentions born-digital topics as well. The authors describe closer the Digital Resources system, its infrastructure, technology and the operative processes.

The curators work in the internal portal, while the public can access the archived content and find many useful information via the public portal www.webdepozit.sk . Access to the archive is provided in accordance to the actual Copyright Act. There are 3 types of access to the archived content: public, local and forbidden. By default, all content is publicly not available.

The article also describes details of the harvest campaign types (selective, thematic and full-domain) and long-term preservation of the archived content in the Central Data Archive.


BIZÍK, Andrej. Dlhodobé uchovávanie slovenského archívu Digitálnych prameňov. In: CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov: zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018, s. 117-126. ISBN 978-80-89303-67-0. ISSN 2453-9307.

Abstrakt

Elektronické dokumenty a webový archív je treba „zakonzervovať“ podobne ako fyzické objekty trvalej hodnoty; realizuje sa to pomocou platformy dlhodobého úložiska. Počas celého procesu prenosu a uloženia dokumentov sa vyskytujú rôzne problémy a nástrahy. Samotné dlhodobé uloženie je komplikovaná operácia, ktorej ukážkou je sofistikované riešenie Depozitu digitálnych prameňov. Príspevok sa venuje dlhodobému uchovávaniu slovenského archívu digitálnych prameňov a popisuje problémy, ktoré sa pri tejto činnosti vyskytli. Integrovaná tvorba SIP (Informačný balík pre vklad – Submission Information Package) balíkov v Depozite digitálnych prameňov sa ukazuje ako rýchle a efektívne poloautomatické riešenie od vytvorenia až po uloženie SIP do Centrálneho dátového archívu (CDA). Skript prakticky vytvorí balíky, podpíše ich, uloží na dočasné úložisko, kde čakajú na potvrdenie kurátorom. Balíky označené trvalým identifikátorom sa v určitých časových úsekoch prenášajú na dočasné úložisko CDA, kde čakajú na spracovanie. Jednoduchá obsluha vyžaduje minimálny zásah kurátora, ktorý má odosielaný obsah neustále pod svojou správou.

KATRINCOVÁ, Beata a Iveta LACKOVÁ. Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov. In: INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2018 [cit. 21. augusta 2018]. ISSN 1801–2213. Dostupné na internete: https://www.inforum.cz/pdf/2018/katrincova-beata-1.pdf

Abstrakt

Základy archivácie pôvodných elektronických časopisov na Slovensku sa položili v roku 2015 počas realizácie projektu – Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. Cieľom projektu bol popri archivácii webu aj rozvoj metód a pracovných postupov archivácie e-časopisov, ktorá je aktuálna v kontexte úvah o novele Zákona o povinnom výtlačku. Súčasný zákon tieto typy dokumentov nepokrýva, ich podiel na publikačnom spektre však významne narastá. Politika zberu e-Born titulov sa opiera o identifikáciu ISSN, ktorá je hlavným kritériom na zaradenie do archívu. Zdrojom titulov na archiváciu je Národná databáza ISSN. V spolupráci s Národnou agentúrou ISSN sa skúma tiež typológia elektronických časopisov pre potreby ich uloženia v archíve. Tituly e-časopisov titulov majú rôznorodú štruktúru a rôzne publikačné formáty. Od toho sa odvíja spôsob ich ukladania do archívu. E-časopisy sa archivujú v prostredí Modulu na správu žiadostí, zmlúv a archivovaných elektronických publikácií, ktorý je súčasťou informačného systému DIP e-Born. Správu vykonáva kurátor e-Born titulov prostredníctvom interného portálu. E-časopisy sa ukladajú v Archíve e-Born. Súbežne s praxou sa rozvíja metodika práce s časopismi určenými na archiváciu. Pracuje sa s titulmi prístupnými na základe licencií CC a s titulmi, na ktoré je potrebné uzatvárať licenčné zmluvy. Verejný portál systému DIP E-Born slúži na sprístupňovanie archívu a komunikáciu s vydavateľmi a odbornou komunitou. Systém podporuje navrhovanie nových titulov a samoobslužné vkladanie dokumentov na archiváciu. V prezentácii poskytujeme prehľad prepojenia a súvislostí Archívu e-Born a Národnej databázy ISSN, ktorými sú najmä: tvorba Katalógu e-Born titulov a možnosť vyhľadávania archivovaných titulov v databáze ISSN.

ANDROVIČ, Alojz, Andrej BIZÍK, Peter HAUSLEITNER a Jana MATÚŠKOVÁ. Depozit slovenského webu. In: INFOS 2017: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie: zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017, s. 12-22 [cit. 21. augusta 2018]. ISBN 978-80-89586-09-7. Dostupné na internete: http://www.infolib.sk/files/infos_2017_prezentacie/sskk_zbornik_sympozium-infos-2017.pdf.

Abstrakt

Univerzitná knižnica v Bratislave realizovala v roku 2015 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti národný projekt Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu (DIP). Cieľom bolo vybudovanie technickej, aplikačnej a organizačnej infraštruktúry pre systematický zber a dlhodobú archiváciu slovacikálnych webových stránok a pôvodných elektronických publikácií. Implementácia IS DIP sa opiera o existujúce, v praxi overené softvérové nástroje typu open source (Heritrix, OpenWayback, Invenio, Apache). V článku sa prezentujú skúsenosti a výsledky doterajšej prevádzky systému Digitálne pramene, uvedený je analytický a štatistický prehľad všetkých realizovaných kampaní s osobitným dôrazom na celoplošný zber národnej domény (.sk). Analyzuje a porovnáva sa celoplošný zber v r. 2017 a 2016, spomínajú sa niektoré technické a legislatívne problémy a diskutuje sa o ďalších aktivitách v danej oblasti.

ANDROVIČ, Alojz a Beáta KATRINCOVÁ. Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu. In: INFOS 2017: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie: zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017, s. 23-38 [cit. 21. augusta 2018]. ISBN 978-80-89586-09-7. Dostupné na internete: http://www.infolib.sk/files/infos_2017_prezentacie/sskk_zbornik_sympozium-infos-2017.pdf.

Abstrakt

Elektronické seriály sú dnes bežnou súčasťou knižničnej metodiky a praxe. Už viac než dve desaťročia sú predmetom agendy NA ISSN SR. Register ISSN umožňuje nahliadnuť na dynamiku vývoja digitálnych manifestácií. Pôvodné, paralelné a odvodené elektronické seriály vykazujú veľkú rôznorodosť foriem a spôsobov prezentácie. S tým súvisia niektoré metodologické problémy pri identifikácii a základnom bibliografickom popise ako aj viaceré praktické problémy pri správe, sprístupňovaní a dlhodobom uchovávaní. Digitálne technológie ponúkajú možnosti na riešenie aktuálnych výziev, napomáhajú trendom otvoreného prístupu a sú aj katalyzátorom legislatívnych iniciatív v oblasti periodickej tlače a povinného výtlačku.

ANDROVIČ, Alojz, Andrej BIZÍK, Peter HAUSLEITNER, Beáta KATRINCOVÁ, Iveta LACKOVÁ a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1. In: Knihovna Plus [online]. Praha: Národní knihovna ČR. 2017, č. 1 [cit. 12. januára 2018]. ISSN 1801-5948. Dostupné na internete: http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/2017-01/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1.

Abstrakt

Univerzitná knižnica v Bratislave realizovala v roku 2015 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti národný projekt Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. Cieľom bolo vybudovanie technickej, aplikačnej a organizačnej infraštruktúry pre systematický zber a dlhodobú archiváciu webových stránok a pôvodných elektronických publikácií. Implementácia sa opiera o existujúce, v praxi overené softvérové nástroje typu open source (Heritrix, OpenWayback, Invenio). Riadenie systému je optimalizované na paralelný zber webového obsahu. V článku sa prezentujú skúsenosti a výsledky prevádzky systému Digitálne pramene v roku 2016. Opisujú sa pracovné postupy pri zbere WWW a získavaní e-Born prameňov. Diskutujú sa niektoré metodologické a praktické problémy pri práci s e-Born seriálmi. Uvedený je analytický a štatistický prehľad uskutočnených zberov v roku 2016 s osobitným dôrazom na celoplošný zber národnej domény (.sk).

ANDROVIČ, Alojz et al. 4 Digital Heritage. In: Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května – 1- června 2016 v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. 119-138 [cit. 12. januára 2018]. ISBN 978-80-7051-216-6.

Abstrakt

Knižnice tradične nesú zodpovednosť za zhromažďovanie a uchovávanie písomného dedičstva, ktoré predstavuje  intelektuálnu a kultúrnu pamäť spoločnosti. Digitálna tvorba, šírenie informácií a poznatkov spôsobuje exponenciálny rast obsahu, ktorý je vzhľadom k svojej virtuálnej povahe vážne ohrozený. Digitálne písomné dedičstvo sa stalo v posledných rokoch výzvou pre profesionálov v knižniciach. Medzi knižnicami štátov V4 prebieha v súčasnej dobe  veľa aktivít a vynakladá sa značné úsilie v oblasti získavania a ochrany digitálnych zdrojov, a to tak digitalizovaných, tak aj tých, ktoré vznikli v elektronickej podobe. V rámci krátkej prezentácie projektov Národní knihovny České republiky a Univerzitnej knižnice v Bratislave zameraných na problematiku e-born a LTP sa diskutujú rôzne témy a niektoré nápady týkajúce sa budúcej spolupráce a výskumu v tejto oblasti.

BIZÍK, Andrej. Webový archivačný formát WARC. In: CDA 2016 : Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, s. 81-92. ISBN 978-80-89303-53-3 [cit. 12. januára 2018]. ISSN 2453-9406. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/wp-content/uploads/2015/11/Web-archive-format-WARC-Zbornik_CDA_2016.pdf .

Abstrakt

Za posledné roky sa pamäťové organizácie snažia nájsť najvhodnejší spôsob, ako sledovať zmeny a zhromažďovať webové stránky a webový obsah, ktorý sa mení každý deň. Je dôležité, aby formáty umožňovali v jednom súbore jednoducho a bezpečne uschovať veľmi veľký počet dátových objektov rôznych formátov a typov pre skladovanie, riadenie a výmenu dát. Preto bol vytvorený medzinárodný štandard ISO, opisujúci webový archívny formát WARC. Článok obsahuje krátku históriu, základné údaje a stručný popis súboru WARC. Zároveň sa zaoberá popisom fungovania webového archívu slovacikálneho obsahu, ktorý začala realizovať Univerzitná knižnica v Bratislave v roku 2015 ako národný projekt „Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu“. Pilotná prevádzka projektu skončila k 31.12.2015, od januára 2016 na ňu nadväzuje prvý rok udržateľnosti. Pre potreby realizácie projektu vzniklo v rámci Národnej agentúry ISSN oddelenie Depozit Digitálne Pramene (DDP), ktoré sa stalo súčasťou rutinnej prevádzky. Za toto obdobie sa uskutočnilo niekoľko archívnych zberov, uložených vo formáte WARC, ktorých počet a veľkosť sú vyhodnotené v závere.

ANDROVIČ, Alojz, Ivan CIGLAN a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. In: ITlib [online]. Bratislava: Centrum vedecko – technických informácií SR, 2016, č. 2 [cit. 12. januára 2018]. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek3177/.

Abstrakt

V apríli 2015 bola Univerzitná knižnica v Bratislave poverená riešením národného projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Informačný systém Digitálne pramene na zber, identifikáciu, manažment a dlhodobú ochranu webových prameňov a e-Born dokumentov pozostáva zo špecializovaných, prevažne voľne dostupných softvérových modulov. Aplikáciu podporuje výkonná hardvérová infraštruktúra. Celková kapacita archívu IS Digitálne pramene je 800 TB. Centrálny dátový archív bude slúžiť ako úložisko pre dlhodobé uchovávanie. Projekt bol ukončený k 31. 12. 2015. Počas pilotnej prevádzky sa uskutočnili tri typy zberov: komplexný, tematický a výberový. V súčasnosti sa realizuje rutinná prevádzka, ktorú zabezpečuje oddelenie Depozitu digitálnych prameňov so špecializovanými digitálnymi kurátormi. Prax a realizácia projektu sú výrazne ovplyvnené aktuálne platnou legislatívou.

ANDROVIČ, Alojz, Ivan CIGLAN, Milan RAKÚS a Bibiana ŽIGOVÁ. Národné projekty Univerzitnej knižnice v Bratislave. In: Knižnice 2015: zborník z celoslovenskej konferencie [online]. Bratislava: Slovenská asociácia knižníc, 2015, s. 94-99 [cit. 12. januára 2018]. ISBN 978-80-972135-0-3. Dostupné na internete: http://www.sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf .

Abstrakt

Opisujú sa národné projekty Centrálny dátový archív (CDA) a Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born  obsahu, vyvinuté v  Univerzitnej  knižnici v Bratislave v rámci  Operačného  programu informatizácie spoločnosti.  Uvedené  sú  ciele a úlohy  projektov ako  aj  niektoré  technické a procedurálne charakteristiky fungovania národných informačných systémov.

Prezentácie

Prezentácie projektu

Digital Resources – Slovak Web Archive in Context with the New Legislation – poster na konferencii IIPC WAC 2024 v Paríži, apríl 2024 (.pdf, 1,47 MB)
Digitálne pramene – archív slovenského webu a born-digital dokumentov – prezentácia pre študentov KKIV FF UK v Bratislave, apríl 2024 (.pdf, 5,62 MB)
Digitálne pramene – archív slovenského webu a born-digital dokumentov – prezentácia počas Týždňa slovenských knižníc, Bratislava, marec 2024 (.pdf, 5,58 MB)
Digitálne pramene– archív slovenského webu a born-digital dokumentov – prezentácia pri návšteve študentov Katedry archívnictva a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave, december 2023 (.pdf, 5,56 MB)
Digitálne pramene – archív slovenského webu a born digital dokumentov – prezentácia pri návšteve z Univerzitnej knižnice Užhorodskej národnej univerzity, júl 2023 (.pdf, 6,26 MB)
Digitálne pramene – archív slovenského internetu – odborný seminár TLib – Trends in Libr@ries, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, máj 2023 (.pdf, 5,94 MB)
Digitálne pramene – archív slovenského webu a born-digital dokumentov – prezentácia počas Týždňa slovenských knižníc, Bratislava, marec 2023 (.pdf, 6,16 MB)
6-Year Journey of Slovak Web Archive – prezentácia na online konferencii 404 Not Found – Who will preserve the internet?, usporiadanej Národnou knižnicou Maďarska, 23. 11. 2021 (.pdf, 5,45 MB)
Archív Digitálnych prameňov po piatich rokoch – Sympózium INFOS 2021, online forma, 22. 6. 2021 (.pdf, 5,46 MB)
Digitálne pramene – archív slovenského webu a born-digital dokumentov – prezentácia počas Týždňa slovenských knižníc, Bratislava, marec 2020 (.pdf, 3,80 MB)
404 Page Not Found. A čo teraz? – prezentácia na Knihovníckom barcampe 2019,  Bratislava, 10. 10. 2019 (.pdf, 3,51 MB)
Web Archiving in Slovakia – Digital Resources Project – prezentácia na konferencii Biblionet 2019 v meste Vršac, 4. 9. 2019 (.pdf, 19,9 MB)
Archiving of Websites and Born Digital Documents in Slovakia – prezentácia na konferencii Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4 v Bratislave, 19. 6. 2019 (.pptx, 3,91 MB)
Archiving and LTP of Websites and Born Digital Documents in Slovakia – prezentácia na konferencii IIPC 2019 v Záhrebe, 6. 6. 2019 (.pdf, 416 KB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na odpočte Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2018, Bratislava, 01. 04. 2019 (.pptx, 1,5 MB)
Prezentácia o zahraničnej pracovnej ceste na Novom Zélande, 28.1.2019  (.pptx, 6,41 MB)
Digital Resources – the National Project of Web Harvesting and Web Archiving in Slovakia – prezentácia na konferencii IIPC WAC 2018 vo Wellingtone, 14. 11. 2018 (.pdf, 2,31 MB)
Dlhodobé uchovávanie slovenského archívu Digitálnych prameňov – Konferencia CDA 2018 Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov, 8. 11. 2018 v UKB (.pdf, 1,72 MB)
Archivácia slovenského webu – konferencia Knižnice 2018: Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Bratislava, 2. 10. 2018 (.pptx, 3,37 MB)
Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov – konferencia INFORUM Praha, 29. 05. 2018 (.pptx, 2,59 MB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na odpočte Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2017, Bratislava, 28. 05. 2018 (.pptx, 4,4 MB)
Digitálne pramene – projekt archivácie slovenského webu a elektronických publikácií – medzinárodná konferencia MEMORY 2017 v Bratislave dňa 25. 10. 2017 (.pptx, 4,28 MB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na odpočte Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2016, Bratislava, 29. 05. 2017 (.pptx, 3,4 MB)
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu – sympózium INFOS 2017, Stará Lesná, 25. 04. 2017 (.pptx, 3,9 MB)
Depozit slovenského webu – sympózium INFOS 2017, Stará Lesná, 25. 04. 2017 (.pptx, 2,6 MB)
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 – konferencia Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016, Praha, 30. 11. 2016 (.pptx, 4,7 MB)
Webový archívny formát WARC – Konferencia CDA 2016 Formátové výzvy LTP, 10. 11. 2016 v UKB (.pptx, 2,2 MB)
Digital resources – Webharvesting and e-Born Archiving – prezentácia projektu pre Kosovskú delegáciu 28. 9. 2016 v UKB (angl.) (.pptx, 3,2 MB)
Prezentácia národných projektov OPIS PO2 UKB v rámci Konferencie Knihovny V4+ v nástrahách digitálního věku v Brne 31.5.2016 (.pdf, 530KB)
Prezentácia projektu Digitálne pramene na Verejnom odpočte činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015, konanom dňa 30.5.2016 v UKB  (pptx. 1.17 MB)
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu – seminár Akademické knižnice a nové témy informačného vzdelávania v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave dňa 28. 4. 2016 (.pptx, 1,8 MB)
Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu – prezentácia projektu Digitálne pramene v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 3. 3. 2016 (.pptx, 5,4 MB)
Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu – konferencia Knižnice 2015 v Liptovskom Jáne dňa 29. 9. 2015 (.pptx, 440 kB) (pozri fotogalériu)

Videoprezentácie projektu

Video z odborného seminára TLib – Trends in Libr@ries, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 23. 5. 2023

Video z Kolokvia knižnično-informačných expertov V4+, Bratislava, 19. 6. 2019

Problémy archivácie pôvodných elektronických časopisov, konferencia INFORUM Praha, 29. 05. 2018

Video z konferencie Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016, Praha, 30.11.2016

Propagačné video pri príležitosti ukončenia projektu

Napísali o nás

Fotogaléria

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk