Organizácia Digitálnych prameňov

Organizačná štruktúra

Organizačná jednotka Depozit digitálnych prameňov (DDP) bola vytvorená 01.06.2015 v rámci organizačnej štruktúry UKB  s cieľom zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou, riadením, implementáciou a prevádzkou národného projektu “Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu” v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti programovej osi 2.  DDP má štatút samostatného oddelenia, ktoré pôsobí v rámci odboru Národná agentúra ISSN a Depozit digitálnych prameňov v štruktúre Úseku elektronizácie a integrácie. Oddelenie Depozit digitálnych prameňov zabezpečuje budovanie informačného systému na zber (webharvesting), spracovanie, sprístupnenie a dlhodobú archiváciu slovacikálnych webových prameňov a pôvodného elektronického (e-Born) obsahu. Realizuje zber webových stránok formou rôznych typov kampaní a archiváciu elektronických seriálov a monografií. Sleduje vývoj legislatívy v oblasti autorských práv a elektronického povinného výtlačku, zúčastňuje sa na pripomienkovaní návrhov zákonov, ktoré by umožnili riešiť problémy súvisiace so získavaním, ochranou, dlhodobým uchovávaním a sprístupňovaním e-Born dokumentov. Oddelenie pripravuje metodické materiály, buduje a spravuje dve čiastkové databázy IS DIP (archív www a archív e-Born) a aktualizuje webovú stránku www.webdepozit.sk.

Spoločenstvo IS DIP

Spolupracujúce organizácie (Zoznam spolupracujúcich organizácií), ktoré sa aktívne zapojili do archivácie a využívania  archívu digitálnych prameňov predstavujú spoločenstvo IS DIP.  Členom spoločenstva sa oprávnený subjekt s právami na archivovaný obsah stane podpisom Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. Zmluvnými partnermi sú najmä producenti, vydavatelia, vlastníci a poskytovatelia webových stránok a e-Born dokumentov.

Pod producentom sa rozumie nakladateľstvo, vydavateľstvo, alebo aj sám autor, v prípade vydania vlastným nákladom. Pod vlastníkom/poskytovateľom webových stránok  sa rozumie akékoľvek občianske združenie, nadácia, kultúrna, vzdelávacia, vedecká, výchovná a politická inštitúcia so vzťahom k Slovenskej republike.

Prístup k archivovaným prameňom sa viaže na podmienky sprístupnenia uvedené v jednotlivých zmluvách o poskytovaní elektronických online prameňov medzi Univerzitnou knižnicou v Bratislave producentmi a poskytovateľmi webových stránok a e-Born dokumentov. Môže byť verejný, alebo podmienený. Vydavateľ (producent, alebo vlastník) sa môže do IS DIP zaregistrovať a aktívne spolupracovať. Neregistrovaný vydavateľ sa nepodieľa aktívne na archivácii titulov, ktoré  vydáva, ale súhlasí s ich archiváciou. Vklady jednotlivých titulov v tomto prípade zabezpečuje kurátor e-Born prameňov. Registrovaný vydavateľ sa aktívne podieľa na archivácii titulov, ktoré  vydáva. Zaregistrovať sa možno   prostredníctvom formulára.  

Budovanie archívu

Archív digitálnych prameňov tvoria dve špecifické databázy:

Archív webových stránok sa buduje formou plánovaných zberov, ktoré riadia kurátori IS DIP v súlade s Politikou zberu WWW. Archív elektronických publikácií sa buduje formou vkladov jednotlivých e-Born dokumentov – monografií, alebo čísel periodík. Vklady sa riadia odpovedajúcimi politikami zberu: Politika zberu DIP e-Born seriály a Politika zberu DIP e-Born monografie.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk