Dokumenty

Metodika

Literatúra

ANDROVIČ, Alojz, Andrej BIZÍK, Peter HAUSLEITNER, Beáta KATRINCOVÁ, Iveta LACKOVÁ a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1. Knihovna Plus [online]. Národní knihovna ČR. 2017, č. 1. ISSN 1801-5948. Dostupné na internete: http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/2017-01/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1

Abstrakt


ANDROVIČ, Alojz et al. 4 Digital Heritage. In: Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května – 1- června 2016 v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. 119-138. ISBN 978-80-7051-216-6.

Abstrakt

BIZÍK, Andrej. Webový archivačný formát WARC. CDA 2016 : Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, s. 81-92. ISBN 978-80-89303-53-3. ISSN 2453-9406. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/wp-content/uploads/2015/11/Web-archive-format-WARC-Zbornik_CDA_2016.pdf .   

Abstrakt


ANDROVIČ, Alojz, Ciglan, Ivan a MATÚŠKOVÁ, Jana. Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. ITlib [online]. Centrum vedecko – technických informácií SR. 2016, č. 2. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/05_digitalne%20pramene.pdf

Abstrakt


Užitočné linky

Názov Popis
Creative Commons Slovensko Creative Commons je americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu.
Creative Commons logo a HTML segment Výber z rôznych voľných licencií, ktoré je možné použiť pri sprístupnení svojho diela na webe.
Národná agentúra ISSN Národná agentúra ISSN je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s ústredím v Paríži. Agentúra prideľuje ISSN periodickým publikáciám vydávaným na Slovensku.
Národný register ISSN Portál národnej databázy ISSN.
Národná agentúra ISBN Národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov.
URN:NBN – Trvalá identifikácia digitálnych objektov Jednotný názov prameňa (Uniform Resource Name- URN) určený na nezávislú trvalú a jednoznačnú identifikáciu digitálnych objektov.
Štatistiky domén SK Zbieranie štatistík o slovenskej národnej doméne „.sk“.
International Internet Preservation Consortium Medzinárodné konzorcium pre uchovávanie internetu.
Multilingual European Registration Agency of DOI Registračná agentúra DOI (DOI RA), ktorá poskytuje štandardný trvalý identifikátor pre akúkoľvek formu duševného vlastníctva v digitálnej sieti.
The European Library Online portál pre prístup k zbierkam národných a popredných knižníc Európy.
UK Web Archive Webový archív Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
The British Library Národná knižnica Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Webarchiv – památník českého internetu Webový archív Českej republiky.
Portál Európskej únie Oficiálna webová lokalita Európskej únie.

 

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk