Slovník DIP

Pojmy, heslá a skratky

A AIP balík – Archívny informačný balík (Archival Information Package – AIP) – informačný balík chránený v rámci systému OAIS, ktorý pozostáva z informačného obsahu (Content Information) a popisných informácií o chránenom objekte (Preservation Description Information).
  Archivácia WWW – (Web Archiving – archivácia internetu, archivácia webu) je proces získavania a dlhodobého uchovávania častí obsahu WWW a údajov, ktoré boli zverejnené na internete a zabezpečenie ich sprístupňovania pre budúcich bádateľov, historikov a verejnosť.
  Archivovaná inštancia webového sídla – (archived instance) – je špecifická dátovaná snímka webového sídla. Viacnásobné snímky v rôznom čase dovoľujú zachytiť zmeny obsahu sídla v časovej osi.
  Archivované webové sídlo (archived website) – je webové sídlo (alebo jeho časť) určené na uloženie do depozitu.
  Autorský zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu a databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu a autora a zhotoviteľa databázy. Tento zákon upravuje aj správu práv podľa tohto zákona.
C CDA – Centrálny dátový archív je dôveryhodné digitálne úložisko, ktorého poslaním je zabezpečenie spoľahlivej a dlhodobej ochrany zverených digitálnych objektov. CDA sa navrhol a funguje v súlade s požiadavkami a normami pre dôveryhodné dlhodobé úložiská (ISO 16363, ISO 14721). Projekt CDA sa realizoval v rámci programu OPIS PO2. Správu CDA zabezpečuje Univerzitná knižnica v Bratislave.
  Creative Commons – Creative Commons je nezisková organizácia, ktorej zámerom je podporovať voľný prístup k autorským dielam, umeleckým výkonom a iným predmetom ochrany v rozsahu vôle nositeľa práv. Prostredníctvom verejnej licencie Creative Commons sa otvára príležitosť na zdieľanie umenia, vedy a kultúry naprieč celou spoločnosťou. Zverejnením odpovedajúceho typu verejnej licencie Creative Commons nositeľ práv určuje podmienky sprístupnenia svojho diela na webe. Viac informácií na http://creativecommons.org/(angl.) alebo http://sk.creativecommons.org/ (sk).
D DCDublin Core je štandard na metadátový opis digitálnych objektov (vrátane WWW stránok), vyjadrovaných pomocou XML. DC podporuje vyhľadávanie elektronických prameňov. Bol navrhnutý na opis prameňov na WWW, postupne sa prijal na formálny opis digitálnych objektov v pamäťovom, vládnom i súkromnom sektore. Štandard Dublin Core v 1.1 z 1999-07-02 obsahuje základný súbor 15 prvkov (Dublin Core Metadata Element Set): Title (názov), Creator (tvorca), Subject (predmet), Description (opis), Publisher (vydavateľ), Contributor (prispievateľ), Date (dátum), Type (typ), Format (formát), Identifier (identifikátor), Source (zdroj), Language (jazyk), Relation (vzťah), Coverage (pokrytie), Rights (práva).
  Depozit digitálnych prameňov (DDP) zabezpečuje budovanie informačného systému na zber (webharvesting), spracovanie, sprístupnenie a dlhodobú archiváciu slovacikálnych webových prameňov a  pôvodného elektronického (e-Born) obsahu. Realizuje zber webových stránok formou rôznych typov kampaní a archiváciu elektronických seriálov a monografií. Sleduje vývoj legislatívy v oblasti autorských práv a elektronického povinného výtlačku, pripravuje metodické materiály, buduje a spravuje dve čiastkové databázy IS DIP (archív www a archív e-Born) a aktualizuje webovú stránku www.webdepozit.sk.
  Digitálne informačné pramene (DIP) – sú diela a objekty (zdroje informácií) zaznamenané a prenášané v digitálnom formáte (organizovaná postupnosť bitov). DIP môžu byť v digitálnom formáte vytvorené (tzv. e-Born) alebo sú do digitálneho formátu konvertované (tzv. digitalizáty). DIP je zároveň akronymom projektu OPIS Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu.
  Digitalizované online pramene – informačné pramene (zdroje informácií) zhotovené metódami a technikami digitálnej konverzie (digitalizácie) a šírené prostredníctvom počítačových sietí. Sú to spravidla verné kópie pôvodného vyjadrenia diela vytvorené ako digitálne odvodeniny odpovedajúcej manifestácie diela. Typickým príkladom sú retrospektívne digitálne knižnice prístupné na internete (t.j. online).
  DIP balík – Výberový informačný balík (Dissemination Information Package – DIP) – informačný balík odvodený z jedného alebo viacerých archívnych informačných balíkov (AIP), ktorý poslal archív spotrebiteľovi ako reakciu na požiadavku systému OAIS.
  Doména – je internetová adresa v textovom tvare. Každá doména má svoj názov a je unikátna. Názvy domén a príslušné IP adresy sa uchovávajú na DNS serveroch. Jedinečný názov domény je založený na hierarchii domén prvej, druhej a tretej úrovne. Doména najvyššej úrovne (TLD) určuje krajinu .sk alebo generický segment (gTLD) .org, .com . Doménu druhej úrovne prideľuje správca TLD registrovaným žiadateľom. Názov domény tretej úrovne má obvykle predponu www a je v správe registranta. Predmetom archivácie a katalogizácie internetu sú webové stránky a objekty, ktoré pokrývajú domény tretej úrovne.
  DOI – štandardný trvalý identifikátor pre akúkoľvek formu duševného vlastníctva v digitálnej sieti. Službu poskytuje Registračná agentúra DOI (DOI RAMultilingual European Registration Agency of DOI).
E Elektronické online pramene – informačné pramene (zdroje informácií) vydávané a šírené elektronickými prostriedkami prostredníctvom počítačových sietí. Sú to diela vyjadrené a realizované formami elektronického publikovania. Typickým príkladom sú webové sídla, webové seriály a integrujúce pramene prístupné na internete (t.j. online).
  Elektronické publikácie, e-publikácie, e-Born pramene – dokumenty, publikácie a informačné pramene pôvodne vytvorené v elektronickej forme (vzniknuté elektronicky).
  Elektronické publikovanie – procesy vydávania a distribúcie diel elektronickými prostriedkami, a to offline (na dátových nosičoch) alebo online (v prostredí počítačových sietí). Produktom elektronického publikovania je elektronický informačný prameň (webové sídlo, dokument, elektronický časopis, objekt, …), ktorý sa prezentuje pomocou informačných technológií.
 H Heritrix – open source web-crawler (kombajn), rozšíriteľná webová aplikácia na zber a archiváciu webových objektov, vyvinutá v spolupráci Internet Archive a Nordic National Libraries. Viac informácií na https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Heritrix.
 I IIPC – International Internet Preservation Consortium je medzinárodná členská organizácia (zal. 2003) zameraná na rozvoj nástrojov, štandardov a príkladnej praxe v oblasti archivácie webu. IIPC podporuje medzinárodnú spoluprácu a rozšírený prístup a využívanie webových archívov v záujme vedy a ochrany kultúrneho dedičstva. Viac informácií na http://netpreserve.org/.
K Kampaň – je zber rôznych typov (celoplošný, tematický, výberový) realizovaný v určitej periodicite a na základe presne zadefinovaných vstupov (prehľad kampaní).
 L Licencia verejná – autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám. Konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie, je prijatím vyššie uvedenej ponuky. Autor môže udeliť nadobúdateľovi licenciu výslovne aj na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy. Verejnú licenciu možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú a nemožno ju vypovedať. Creative Commons predstavujú medzinárodne uznaný spôsob udeľovania verejných licencií [AZ §76].
  Licenčná zmluva – licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy [AZ §65].
 N NA ISSNNárodná agentúra ISSN je národným strediskom pre medzinárodný systém identifikácie seriálových publikácií (ISSN). Zabezpečuje medzinárodné číslovanie periodických publikácií vydávaných v Slovenskej republike, vykonáva poradenské služby ISSN. Spolupracuje s medzinárodným ústredím ISSN pri UNESCO a ďalšími medzinárodnými organizáciami. Buduje a sprístupňuje bázy údajov na účely medzinárodnej identifikácie dokumentov, verejných knižnično-informačných služieb a vnútorného využitia. Spolupracuje s vydavateľmi, s ďalšími odbormi Univerzitnej knižnice, so sekciou médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a s ďalšími inštitúciami pri zabezpečovaní bibliografickej kontroly národnej produkcie periodickej literatúry.
O OAIS – (Open Archival Information Systems) v oblasti dlhodobej archivácie rozsiahlych digitálnych zbierok je užitočným nástrojom tento referenčný model zavádzajúci ucelený komplexný systém opatrení a nástrojov pre správu a dlhodobé uchovávanie digitálnych údajov.
 P Použitie diela – použitím diela je najma: spracovanie diela, spojenia diela s iným dielom, zaradenia diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny diela a uvedenie diela na verejnosti [AZ §19].
  Použitie diela na účel archivovania – do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny na účel nahradenia, archivovania alebo zabezpečenia originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v škole [AZ §49].
 R Repozitár – (digitálny repozitár, digitálna knižnica) je organizovaná zbierka digitálnych objektov, ktoré môžu obsahovať text, grafiku, video, audio etc. vo forme súborov v príslušných elektronických formátoch, vrátane IKT infraštruktúry a softvérových nástrojov na ich organizáciu, uchovanie a sprístupňovanie.
  Rozmnoženina diela – vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela. Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela [AZ §21].
S SIP balík – Vkladný informačný balík (Submission Information Package – SIP) – informačný balík, ktorý dodá producent archívu OAIS, určený na používanie pri tvorbe alebo aktualizácii jedného alebo viacerých archívnych informačných balíkov (AIP) a/alebo súvisiacich opisných informácií.
  SK-NIC – správca internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Doména .sk vznikla v roku 1993 a jej správou je poverená spoločnosť SK-NIC a.s. (predtým EuroWeb Slovakia a.s. a EUnet Slovakia s.r.o.). Zásady poskytovania menného priestoru domén druhej úrovne v Internetovej doméne .sk držiteľom domén a stanovenie práv a povinností užívateľa, držiteľa domény, registrátora a SK-NIC pri poskytovaní, správe a užívaní menného priestoru upravujú Pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne .sk.
  Spracovanie prameňov – je komplex metodík, opatrení, pracovných postupov a operácií informačného systému DIP na správu a dlhodobé uchovávanie elektronických prameňov publikovaných na území SR. Zahŕňa vyhľadávanie, prenosy, kopírovanie, identifikáciu, katalogizáciu, kontrolu, konverziu ako aj riadené sprístupňovanie prameňov a správu dôveryhodného dlhodobého archívu elektronických prameňov v rôznych formátoch, verziách v rámci ich celého životného cyklu.
 T TLD – Top Level Domain: internetová doména najvyššej (prvej) úrovne. Určuje geografickú (.sk, .eu, …) alebo odborovú ( .org, .com, ) príslušnosť webových domén. Správcom TLD .sk je SK-NIC.
 U URL – Uniform Resource Locator: webová adresa.
  URN – Jednotný názov prameňa (URN – Uniform Resource Name) určený na nezávislú trvalú a jednoznačnú identifikáciu digitálnych objektov. Identifikačný systém URN:NBN:SK je určený pre pamäťové a ďalšie inštitúcie z oblasti kultúrneho dedičstva na účely trvalej identifikácie digitálnych objektov v informačných systémoch na správu, uchovávanie a sprístupňovanie. Identifikačný systém slúži knižniciam a iným inštitúciám pre potreby trvalej identifikácie digitálnych objektov.
 W Wayback Machine – je softvérový nástroj na prezentáciu webových archívov vo formáte ARC alebo WARC (webové archivačné formáty). Umožňuje časovú navigáciu v archivovaných webových prameňoch. Vyvoj: Internet Archive. Viac info na http://netpreserve.org/openwayback.
  WARC – Web Archive File Format  je webový archívny formát, vytvorený pre archiváciu webového obsahu,  uchováva veľký počet dátových objektov rôznych formátov a typov. WARC formát zhromažďuje a  riadi veľa malých súborov vo veľkých systémových súboroch. Medzinárodný štandard ISO 28500: 2009 zdokumentoval súbor vo formáte WARC. Norma popisuje formát súboru webového archívu WARC, ktorý ponúka konvencie pre zreťazenie viacerých dátových objektov do jedného dlhého súboru.
  WCT – Web Curator Tool je softvérový nástroj na selektívny webharvesting určený pre knižnice, umožňujúci jednoduché riadenie zberových kampaní. Vyvinutý v spolupráci National Library of New Zealand a British Library z iniciatívy International Internet Preservation Consortium. Viac informácií na https://sourceforge.net/.
 Z Zber webu – webová žatva (angl. web harvest): proces automatického stiahnutia obsahu webových stránok na účely ich dlhodobej ochrany a archivácie.Určenie obsahu a frekvencia zberu sú predmetom politiky budovania archívu. Podľa kritérií výberu obsahu môže byť zber celoplošný, tematický alebo výberový.
Zber celoplošný – zber všetkých dostupných webových sídiel domény v danom rozsahu stanoveného objemu a úrovní, podľa prijatej Politiky zberu. V rámci projektu DIP sa zber zameriava na slovacikálne zdroje, predovšetkým v rámci domény .sk. Cieľom je zachytenie obrazu slovenského internetu v danom čase. Zoznam týchto zdrojov je poskytovaný správcom domén, združením SK.NIC. Okrem národnej domény .sk sa zbierajú aj domény s príponami .com, .org, .net, .eu, ak spĺňajú kritérium slovacikálneho charakteru. Celoplošný zber sa spúšťa spravidla raz ročne.
Zber tematický – zber obsahu internetu podľa riadeného a ustáleného zoznamu webových stránok, ktoré sa viažu na konkrétnu, jednorazovú a neopakovateľnú udalosť alebo inú významnú záležitosť (voľby, katastrofy, športové úspechy, …). Tento príležitostný zber sa realizuje so stanovenou frekvenciou v rámci časovo vymedzenej kampane.
Zber výberový – zber reprezentatívnej vzorky domén, spravidla vymedzený oblasťou konspektu alebo inou reprezentatívnou vzorkou (spolupracujúce subjekty). Realizuje sa obvykle v pravidelných intervaloch niekoľkokrát ročne.

 

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk