Realizačný tím

Projektový tím

Por. č. Funkcia Meno Email
Tel. č.
01. Projektový manažér Mgr. Ivan Ciglan do 30.6.2016
02. Administratívny manažér/ projektového manažéra Ing. Jarmila Dická do r. 2019
03. Finančný manažér Ing. Mária Petrovičová do r. 2016
04. Asistent finanč. manažéra I. – účtovníctvo Ing. Klára Ďurechová klara(dot)durechova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6204
05. Asistent finanč. manažéra II. – mzdy Ester Nussová do r. 2019
06. Manažér pre VO a publicitu PhDr. Aneta Bartková do r. 2016
07. Manažér kvality a kontroly Ing. Jana Uherová jana(dot)uherova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6225
08. Referent pre projektové
zabezpeč. a podporné činnosti
Ing. Boris Polakovič boris(dot)polakovic(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6824
 09. Manažér pre ľudské zdroje PhDr. Ladislav Oslanec ladislav(dot)oslanec(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6220
10. Odborný garant Ing. Alojz Androvič, PhD. do r. 2017
11. Asistent odbor. garanta I. PhDr. Beata Katrincová beata(dot)katrincova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6331
12. Asistent odbor. garanta II. PhDr. Jana Matúšková jana(dot)matuskova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6334
13. Odborný/technický manažér I. Ing. Eva Kralovičová eva(dot)kralovicova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6441
14. Odborný/technický manažér II. Mgr. Mária Džavíková maria(dot)dzavikova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6442

 

Implementačný tím

Por. č. Funkcia Meno E-mail
Tel. č.
01. Knihovník / kurátor I (správca systému DIP) Ing. Andrej Bizík andrej(dot)bizik(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6341
02. Knihovník / kurátor II (WWW digitálne pramene) Ing. Peter Hausleitner peter(dot)hausleitner(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6342
03. Knihovník / kurátor III (e-Born digitálne pramene) Mgr. Iveta Lacková iveta(dot)lackova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6343

 

Expertný tím

Rola Meno E-mail
Expert I Mgr. Andrej Čierny andrejcierny(at)gmail(dot)com
Expert II Mgr. Stanislav Kovár stanislav(dot)kovar(at)stuba(dot)sk
Expert III Mgr. Andrea Hrčková, PhD. hrckova(dot)andrea(at)gmail(dot)com
Expert IV Mgr. Michal Sliacky
Mgr. Jana Kasáková
michal(dot)sliacky(at)gmail(dot)com
jankasakova(at)gmail(dot)com

 

Expert I. Expert na ekonomiku a analýzu: Podporné činnosti fin. riadenia projektu, poradenstvo pri spracovaní dokumentácie, ekonomika, rozpočtovanie, CBA.

Expert II. Expert na správu digitálneho obsahu: Katalogizačný systém, správa metaúdajov, repozitár pre e-publikácie, formáty digitálnych prameňov. Design a správa digitálnej knižnice – repozitára webových sídel a e-Born obsahu, katalogizačný systém, návrh štruktúry a metód obohacovania metaúdajov, analýza a návrh procesov kontroly fyzického formátu webových objektov a e-Born digitálnych prameňov, metodologická podpora implementačného tímu.
Expert III. Expert na CMS: Realizácia rozšírenej funkcionality CMS (webového sídla IS Digitálne pramene), integrácia CMS a externých aplikácií. Definícia a design rozšírenej funkcionality CMS (webového sídla IS Digitálne pramene), integrácia CMS a externých aplikácií, integrácia aplikačných modulov, design operatívneho reportingu o atribútoch webu, design verejných rozhraní webového sídla DIP, metodologická podpora implementačného tímu.

Expert IV. Expert na WWW: Analýza externých a interných charakteristík WWW stránok, WWW objektov a WWW publikačných systémov. Analýza externých a interných formálnych a vecných charakteristík WWW stránok, WWW objektov a WWW publikačných systémov, návrh metadátových štruktúr na opis vecných a obsahových charakteristík, návrh a supervízia politík pilotnej prevádzky webharvestingu, metodologická podpora implementačného tímu.

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene