Externá riadená dokumentácia

Právne predpisy v oblasti knižničného systému
Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a galériách – Knižničný zákon
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Zákon č. 185/2015 Z.z.Autorský zákon

Vyhlášky v oblasti knižničného systému
Vyhláška MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízií knižničného fondu v knižniciach

Opatrenia v oblasti knižničného systému
Opatrenie MK SR č. MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému SR

Metodické pokyny v oblasti knižničného systému
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice

Prehľad ostatných právnych predpisov, ktoré v súlade s § 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov patria do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a podľa ktorých Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky koná a rozhoduje
Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Štátny jazyk
– Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
– Opatrenie MK SR z 20. novembra 2000 č. 1914/2000-1 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo
– Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MK SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2010 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízií knižničného fondu v knižniciach
– Opatrenie MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky
– Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MK SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
– Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005Z. z.
– Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z .z.
– Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej v znení neskorších predpisov
– Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
– Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
– Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/2011 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania dolina a Osturňa
Umenie
Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle
Zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii
Zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
Zákon č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon
Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba
Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách
Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Zákon č. 308/1991 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náženských spoločností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
Opatrenie MK SR z 10. januára 2001 č. MK-33/2001-1 k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cikrví a/alebo náboženských spoločností
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cikrví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Média a audiovízia
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z.
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z.
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
50/2013 Z. z., Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 14. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 541/2009 Z. z.
Smernica 2010/13/EU o audiovizálnych mediálnych službách
Iné oblasti
Zákon č 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení zákona č. 115/2011 Z. z.
Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Zákon 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Výnos MK SR č. 503/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
Výnos MK SR z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MK SR č. 503/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti (oznámenie č. 318/2011 Z. z.)
Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2580/2013-110/12317 z 22. augusta 2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579 (oznámenie č. 237/2013 Z. z.)
Výnos MK SR č. 503/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení neskorších predpisov- konsolidované znenie účinné k 1.10.2013
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
Právne predpisy súvisiace s činnosťou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 – Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Zoznam platných STN z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie
Číslo normy Triediaci znak STN Názov normy Rok vydania
STN ISO 14721 Systémy prenosu vesmírnych údajov a informácií Otvorený archívny informačný systém (OAIS). Referenčný model 2014
STN ISO 16363 Systémy prenosu vesmírnych údajov a informácií. Audit a certifikácia dôveryhodných digitálnych úložísk 2013
STN ISO 690 01 0197 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie 2012
STN ISO 2788 01 0193 Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru 2011
STN ISO 11620 01 0149 Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc 2010
STN ISO 860 01 0010 Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov 2010
STN ISO 9707 01 0175 Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií 2010
STN ISO 2789 01 0150 Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika 2009
STN ISO 3297 01 0187 Informácie a dokumentácie. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) 2008
STN ISO 21127 01 0157 Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na výmenu informácií kultúrneho dedičstva 2008
STN EN ISO 3166-1 01 0190 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1:2006) 2008
STN ISO/IEC 13250 01 0157 Informačné technológie. Aplikácia SGML. Mapy námetov 2007
STN ISO 12199 01 0183 Abecedné usporiadanie viacjazyčných terminologických a lexikografických dát vyjadrených v latinke 2006
STN ISO 639-2 01 0400 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy 2006
STN ISO 17933 01 0156 Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI) 2006
STN ISO 2108 01 0189 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) 2006
STN ISO 12616 01 0156 Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia 2006
STN ISO 639-1 01 0400 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy 2006
STN ISO 704 01 0013 Terminologická práca. Princípy a metódy 2005
STN ISO 8459-5 01 0155 Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických dátových prvkov. Časť 5: Dátové prvky na výmenu katalógových záznamov a metadát 2005
STN ISO 3901 01 0152 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy (ISRC) 2004
STN ISO 5127 01 0165 Informácie a dokumentácia. Slovník 2004
STN ISO 15706 01 0153 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov (ISAN) 2004
STN ISO 15707 01 0154 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC) 2004
STN ISO 1087-1 01 0012 Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia 2003
STN ISO 215 01 0177 Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií 2002
STN ISO 999 01 0192 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov 2001
STN ISO 4 01 0196 Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov názvov a názvov dokumentov 2001
STN ISO 1951 01 0503 Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v terminografii 2001
STN ISO 10957 01 0178 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN) 2001
STN ISO 23950 01 0147 Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50). Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu 2001
STN ISO 2709 01 0148 Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií 2000
STN ISO 10160 01 0151 Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia 2000
STN ISO 10241 10 0011 Medzinárodné terminologické normy. 2000
STN ISO 7154 01 0181 Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia 1999
STN ISO 1086 01 0143 Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh 1999
STN ISO 18 01 0145 Dokumentácia. Obsah periodík 1999
STN ISO 832 01 0169 Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov 1998
STN ISO 214 01 0194 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu 1998
STN ISO 5963 01 0173 Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov 1997
STN ISO 2145 01 0184 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov 1997
STN ISO 6357 01 0144 Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií 1997
STN 01 0166 01 0166 Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií 1993
STN ISO 2384 01 0164 Dokumentácia. Formálna úprava prekladov 1992
STN 01 0172 – ISO 5964 01 0172 Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov 1991
STN 01 0169 01 0169 Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu 1989
STN 01 0168 01 0168 Tvorba menného záhlavia 1987
STN 01 0180 01 0180 Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – Výber najdôležitejších znakov 1984
STN 01 0199 01 0199 Vydavateľská úprava odborných časopisov 1975

Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk