Dokumentácia

Legislatíva a normatívy

Por. čís. Legislatíva a normatívy
1. Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)
2. Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách)
3. Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník
4. Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
5. Metodický pokyn MK SR č. MK-2216/2009-10/1992 z 15. februára 2009 pre nákup, vývoj a údržbu informačných systémov
6. Metodický pokyn MK SR č. MK-3822/2009-10/8737 z 10. júla 2009 pre analýzu a riadenie rizík informačných systémov
7. Metodický pokyn MF SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov
8. Výnos MF SR z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre IS verejnej správy
9. Uznesenie vlády SR č. 460/2011 zo 6. júla 2011. Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore
10. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. Zákon č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon
13. Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) (ZRUŠENÉ, od 1. 8. 2022 platí Zákon 265/2022 Z. z.)
14. Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
15. Zákon č. 208/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
16. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
18. Zákon č. 278/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
19. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20. Výnos č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
21. Zákon č. 570/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
23. Zákon č. 431/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24. Vyhláška č. 557/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MK SR č. 342/1998 Z.z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov
25. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
26. Zákon č. 32/2001 Z. z., úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z. z. (ZRUŠENÉ, od 1. 8. 2022 platí Zákon 265/2022 Z. z.)
27. Zákon č. 387/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
28. Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
29. Vyhláška č. 206/2000 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách
30. Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a galériách – Knižničný zákon
31. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
32. Vyhláška č. 628/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
33. Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
34. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie
35. Vyhláška č. 537/2009 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č.206/2000 Z.z. o zákonných meracích jednotkách
36. Smernica MK SR č. MK – 1329/2007-10/2582 z 15. februára 2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry

 

Externá riadená dokumentácia

Právne predpisy v oblasti knižničného systému
Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a galériách – Knižničný zákon
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (ZRUŠENÉ, od 1. 8. 2022 platí Zákon 265/2022 Z. z.)
Zákon č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon
Vyhlášky v oblasti knižničného systému
Vyhláška MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízií knižničného fondu v knižniciach
Opatrenia v oblasti knižničného systému
Opatrenie MK SR č. MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému SR
Metodické pokyny v oblasti knižničného systému
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice
Prehľad ostatných právnych predpisov, ktoré v súlade s § 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov patria do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a podľa ktorých Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky koná a rozhoduje
Právne predpisy v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Štátny jazyk
– Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
– Opatrenie MK SR z 20. novembra 2000 č. 1914/2000-1 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo
– Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MK SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2010 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MK SR č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízií knižničného fondu v knižniciach
– Opatrenie MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky
– Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
– Vyhláška MK SR č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
– Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona č. 149/2005Z. z.
– Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z .z.
– Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici Slovenskej v znení neskorších predpisov
– Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
– Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)
– Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 188/2011 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania dolina a Osturňa
Umenie
– Zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle
– Zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii
– Zákon č. 13/193 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov
Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom
– Zákon č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon
Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba
– Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
– Zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách
Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami
– Zákon č. 308/1991 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náženských spoločností v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
– Opatrenie MK SR z 10. januára 2001 č. MK-33/2001-1 k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cikrví a/alebo náboženských spoločností
– Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cikrví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Média a audiovízia
– Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z.
– Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov
– Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
– Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. (ZRUŠENÉ, od 1. 8. 2022 platí Zákon 265/2022 Z. z.)
– Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (ZRUŠENÉ, od 1. 8. 2022 platí Zákon 265/2022 Z. z.)
– Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov (ZRUŠENÉ, od 1. 8. 2022 platí Zákon 265/2022 Z. z.)
– Vyhláška č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
– 50/2013 Z. z., Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 14. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 541/2009 Z. z.
– Smernica 2010/13/EU o audiovizálnych mediálnych službách
Iné oblasti
– Zákon č 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení zákona č. 115/2011 Z. z.
– Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
– Zákon 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
– Výnos MK SR č. 503/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
– Výnos MK SR z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MK SR č. 503/2010 Z.z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti (oznámenie č. 318/2011 Z. z.)
– Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2580/2013-110/12317 z 22. augusta 2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579 (oznámenie č. 237/2013 Z. z.)
– Výnos MK SR č. 503/2 10 Z.z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení neskorších predpisov- konsolidované znenie účinné k 1.10.2013
– Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
– Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
Právne predpisy súvisiace s činnosťou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
 – Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 

Zoznam platných STN z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie

Číslo normy Triediaci znak STN Názov normy Rok vydania
STN ISO 14721 0 Systémy prenosu vesmírnych údajov a informácií Otvorený archívny informačný systém (OAIS). Referenčný model 2014
STN ISO 16363 0 Systémy prenosu vesmírnych údajov a informácií. Audit a certifikácia dôveryhodných digitálnych úložísk 2013
STN ISO 690 10 197 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie 2012
STN ISO 2788 10 193 Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru 2011
STN ISO 11620 10 149 Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc 2010
STN ISO 860 10 010 Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov 2010
STN ISO 9707 10 175 Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií 2010
STN ISO 2789 10 150 Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika 2009
STN ISO 3297 10 187 Informácie a dokumentácie. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) 2008
STN ISO 21127 10 157 Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na výmenu informácií kultúrneho dedičstva 2008
STN EN ISO 3166-1 10 190 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1:2006) 2008
STN ISO/IEC 13250 10 157 Informačné technológie. Aplikácia SGML. Mapy námetov 2007
STN ISO 12199 10 183 Abecedné usporiadanie viacjazyčných terminologických a lexikografických dát vyjadrených v latinke 2006
STN ISO 639-2 10 400 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy 2006
STN ISO 17933 10 156 Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI) 2006
STN ISO 2108 10 189 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) 2006
STN ISO 12616 10 156 Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia 2006
STN ISO 639-1 10 400 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy 2006
STN ISO 704 10 013 Terminologická práca. Princípy a metódy 2005
STN ISO 8459-5 10 155 Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických dátových prvkov. Časť 5: Dátové prvky na výmenu katalógových záznamov a metadát 2005
STN ISO 3901 10 152 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy (ISRC) 2004
STN ISO 5127 10 165 Informácie a dokumentácia. Slovník 2004
STN ISO 15706 10 153 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov (ISAN) 2004
STN ISO 15707 10 154 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC) 2004
STN ISO 1087-1 10 012 Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia 2003
STN ISO 215 10 177 Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií 2002
STN ISO 999 10 192 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov 2001
STN ISO 4 10 196 Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov názvov a názvov dokumentov 2001
STN ISO 1951 10 503 Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v terminografii 2001
STN ISO 10957 10 178 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN) 2001
STN ISO 23950 10 147 Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50). Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu 2001
STN ISO 2709 10 148 Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií 2000
STN ISO 10160 10 151 Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia 2000
STN ISO 10241 100 011 Medzinárodné terminologické normy. 2000
STN ISO 7154 10 181 Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia 1999
STN ISO 1086 10 143 Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh 1999
STN ISO 18 10 145 Dokumentácia. Obsah periodík 1999
STN ISO 832 10 169 Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov 1998
STN ISO 214 10 194 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu 1998
STN ISO 5963 10 173 Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov 1997
STN ISO 2145 10 184 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov 1997
STN ISO 6357 10 144 Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií 1997
STN 01 0166 10 166 Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií 1993
STN ISO 2384 10 164 Dokumentácia. Formálna úprava prekladov 1992
STN 01 0172 – ISO 5964 10 172 Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov 1991
STN 01 0169 10 169 Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu 1989
STN 01 0168 10 168 Tvorba menného záhlavia 1987
STN 01 0180 10 180 Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – Výber najdôležitejších znakov 1984
STN 01 0199 10 199 Vydavateľská úprava odborných časopisov 1975

 

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk