Projekt DIP

Národný projekt programu OPIS PO2

Hlavným cieľom národného projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu je vybudovanie informačného systému (IS) na záznam, zbieranie, sprístupňovanie a ochranu pôvodného digitálneho obsahu, webharvesting a webarchiving on-line digitálnych prameňov ako integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Tento cieľ korešponduje s oprávnenou aktivitou:
– systematická digitalizácia a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami.

Predmetom záujmu IS Digitálne pramene sú pôvodné (e-Born) elektronické pramene, elektronické monografie, periodiká, webové stránky a ďalšie druhy elektronických publikácií a artefaktov, vrátane elektronických tvorivých a publikačných modelov a predlôh.

Zámerom projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu je ochrana kultúrneho dedičstva, ktoré sa tvorí a publikuje v pôvodnej elektronickej forme, založená na metódach systematického zberu prostredníctvom dátových sietí a elektronických médií. Výstupom projektu je funkčný informačný systém Digitálne pramene na zber, primárne spracovanie a sprístupňovanie pôvodných elektronických a WWW prameňov vo forme otvorenej digitálnej knižnice a webových služieb s konsolidovaným rozhraním (katalóg, portál, repozitár). Systém je vybavený optimálnymi hardvérovými a softvérovými komponentmi a umiestnený je vo vlastných a prenajatých priestoroch prijímateľa (UKB) s odpovedajúcou infraštruktúrou a obsluhou. Servis systému je zabezpečený formou komplexných služieb podpory (HW a SW). Archív IS Digitálne pramene disponuje celkovou kapacitou 800 TB.

Prevádzka IS Digitálne pramene bude formálne harmonizovaná so systémom Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a so systémom Centrálneho dátového archívu na dlhodobú ochranu kultúrneho dedičstva, ktoré sú realizované v rámci národných projektov NP7 a NP8 programu OPIS PO2.

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu vydalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 04.05.2015.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ medzi poskytovateľom t.j. Úradom vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou v Bratislave bola podpísaná dňa 06.07.2015. Samotná realizácia projektu prebiehala v mesiacoch júl – december 2015. 1. januára 2016 bola zahájená rutinná prevádzka IS Digitálne pramene v rámci záväznej päťročnej udržateľnosti projektu.

 

Logá inštitúcii, vďaka ktorým projekt vznikol

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ    Spolufinancované z prostriedkov EFRR   www.opis.gov.sk   www.nsrr.sk

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk