Podmienky používania archívu

Podmienky používania webovej stránky

Webdepozit používa na vlastnej webovej stránke www.webdepozit.sk verejnú licenciu CC:

verejna licencia cc

Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 Medzinárodná licencia.

Všeobecné podmienky (Zásady pre prácu s obsahom uloženým v archíve)

  • Prevádzkovateľom systému Digitálne pramene je Univerzitná knižnica v Bratislave. Zodpovednosť za obsah uložený v archíve má poskytovateľ WWW resp. vydavateľ E-Born.
  • Na archivované webové stránky a E-Born pramene sa vzťahujú autorské práva a iné práva duševného vlastníctva. Používaním služieb portálu Webdepozit.sk nenadobúda používateľ žiadne vlastnícke právo k obsahu, ku ktorému pristupuje prostredníctvom portálu.
  • Získané údaje je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu používateľa. Nie je povolené využívať ich na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám. Rovnako nie je povolené systematicky alebo pravidelne sťahovať celý obsah elektronických informačných prameňov, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla elektronických časopisov.
  • Získaný materiál nemožno poskytovať (priamo či nepriamo) na využitie akoukoľvek platenou službou alebo na akúkoľvek ďalšiu distribúciu (bez ohľadu na to, či je zisková/nezisková, za poplatok alebo zdarma).

Špecifické podmienky používania pre vydavateľov (pri E-Born formulároch)

  • Vydavateľ vyhlasuje, že údaje uvedené vo formulári sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti.
  • Odoslaním formulára súhlasí vydavateľ s použitím uvedených osobných údajov na účely spracovania v systéme Digitálne pramene. So všetkými údajmi získanými z formulárov bude nakladané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Údaje nebudú poskytnuté tretej strane.
  • Prihlasovacie údaje sú viazané na konkrétnu osobu a nie sú prevoditeľné na ďalšiu osobu. O zmene osoby pristupujúcej do archívu treba informovať kurátora.
  • Vyplnením a odoslaním formulára súhlasí vydavateľ s vytvorením vydavateľského účtu v archíve Webdepozitu. Prostredníctvom tohto účtu bude vydavateľ môcť navrhovať a vkladať E-Born pramene (seriály a monografie) do archívu E-Born prameňov. V prípade E-Born seriálov sa jednotlivé čísla archivujú od roku, v ktorom bola zmluva podpísaná. Staršie ročníky si vydavateľ vkladá spravidla sám, v osobitných prípadoch mu vklady po dohode môže zabezpečiť kurátor.
  • Súhlasom s podmienkami používania vyjadruje vydavateľ súhlas s vytvorením a použítím náhľadu E-Born prameňa pri zobrazení výsledkov vyhľadávania. Náhľady generuje systém pri vklade E-Born prameňov automaticky.
Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk