Návrh zákona o povinnom deponáte

Publikované: 18.05.2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 návrh zákona o povinnom deponáte publikácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom predloženého návrhu je zjednodušenie systému odovzdávania povinných deponátov periodických a neperiodických publikácií do konzervačného fondu. Návrhom zákona sa upravuje mechanizmus odovzdávania povinných deponátov publikácií bez ohľadu na ich podobu – elektronickú alebo tlačenú, povinnosti vydavateľov periodických aj neperiodických publikácií a dohľad nad dodržiavaním povinností podľa tohto návrhu zákona. Návrh je aktuálne vo fáze vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania.

Webová stránka: [https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-271

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!