Pokyny pre vydavateľov

Všeobecné informácie

V informačnom systéme Digitálne pramene (IS DIP) sa archivujú pôvodné elektronické publikácie (e-Born pramene) t.j. elektronické časopisy s prideleným číslom ISSN (International Standard Serial Number) – ak nie je pridelené, treba  kontaktovať Národnú agentúru ISSN v SR, alebo  elektronické monografie s prideleným číslom ISBN (International Standard Book Number) – ak nie je pridelené, treba kontaktovať Národnú agentúru ISBN v SR. Vydavateľ poskytuje na archiváciu niektorý z nasledovných typov elektronických publikácií:

 1. Publikáciu (e-Born seriál alebo monografiu) chránenú v zmysle autorského zákona, na ktorú treba uzatvoriť licenčnú zmluvu medzi vydavateľom a UKB. V zmluve vydavateľ deklaruje spôsob prístupu k archivovanému obsahu (voľný prístup – verejný prístup bez obmedzenia, lokálny prístup – v priestoroch UKB, bez prístupu – prístup zakázaný).
 2. Publikáciu (e-Born seriál alebo monografiu) sprístupnenú pod verejnou licenciou Creative Commons, pre ktorú netreba v zmysle autorského zákona (§ 76 AZ) uzatvoriť licenčnú zmluvu medzi vydavateľom a UKB.

U e-Born seriálov existujú v každej z uvedených typologických skupín viaceré typy publikácií, a to celé čísla v PDF, čísla pozostávajúce z článkov v PDF, tituly v podobe aktualizovanej webovej stránky.

Na základe týchto typologických skupín sa rozlišuje aj spôsob vkladu publikácií do archívu elektronických publikácii a to nasledovne:

a) Vklady realizované kurátorom :

 1. Celé čísla v .pdf
 2. Čísla pozostávajúce z článkov v .pdf – po ich zlúčení do jedného dokumentu, celého čísla v .pdf
 3. Tituly v podobe aktualizovanej webovej stránky

b) Vklady realizované vydavateľom:

 1. Celé čísla v .pdf
 2. Čísla pozostávajúce z článkov v .pdf – po ich zlúčení do jedného dokumentu, celého čísla v .pdf

Tituly publikované vo formáte .html alebo cez issuu.com s prideleným ISSN zatiaľ nie je možné archivovať. V prípade záujmu samotného vydavateľa o ich archiváciu, je potrebné previesť tituly do .pdf formátu.

Vydavateľ vkladá sám do archívu jednotlivé vydania monografií a jednotlivé čísla elektronických časopisov.

Vydavateľ vkladá len celé čísla časopisov v PDF. Maximálna veľkosť vkladaného súboru je 200 MB.

Prvý vklad archivovaného čísla konkrétneho titulu do depozitu digitálnych prameňov je potrebné vykonať do 2 mesiacov.

Registrácia a návrh titulu na archiváciu

Vydavateľ vyplní formulár Registrácia a návrh titulu na archiváciu. Podrobné informácie o spôsobe zápisu údajov do jednotlivých políčok je možné získať kliknutím na otáznik uvedený pri každom políčku. Registračný formulár je potrebné vyplniť, ak bude vydavateľ sám vkladať čísla časopisov alebo vydania monografií alebo ak chce mať prehľad o svojich  tituloch uložených v archíve.

Používateľský účet a prihlásenie do archívu

Po vyplnení a odoslaní formulára Registrácia a návrh titulu na archiváciu je vydavateľ zaradený do databázy vydavateľov. Registrovanému vydavateľovi sa v IS DIP vytvorí používateľský účet. Informácie o prístupe dostáva vydavateľ e-mailom. Prostredníctvom používateľského účtu  sa vydavateľ  prihlasuje do  archívu.

Postup pri vklade e-Born prameňa do IS DIP

Každý vkladaný súbor prechádza pred archiváciou antivírovou kontrolou a pri archivácii formátovou validáciou. Na formátovú validáciu sa používa validátor JHOVE. Pomocou uvedeného validátora môže vydavateľ vopred zistiť, či daný súbor zodpovedá validačným pravidlám. Bližšie informácie o formátovej validácii nájdete tu.

Vkladať je možné len tie čísla periodika a monografie, ktoré zaeviduje kurátor a nachádzajú sa v “Prehľade zaevidovaných titulov”. Ak sa titul v prehľade nenachádza, prihlásený vydavateľ má možnosť požiadať o zaevidovanie nového titulu cez interný formulár Žiadosť o zaevidovanie nového titulu.

Vklad čísla periodika

Prvý vklad archivovaného čísla konkrétneho titulu do depozitu digitálnych prameňov je potrebné vykonať do 2 mesiacov.

Prihlásený vydavateľ vkladá sám do archívu jednotlivé čísla elektronických časopisov. Vkladajú sa len celé čísla časopisov v PDF alebo v inom povolenom formáte. Postup pri vklade čísla periodika do archívu je nasledovný:

1. Prihlásenie vydavateľa do archívu.

2. Vyhľadanie zaevidovanej periodickej publikácie (titulu).

3. Vykonanie akcie vloženie čísla.

4. Vyplnenie povinných údajov o vkladanom čísle:

 • Ročník, rok, číslo.

5. Spôsob vkladu. Vydavateľ vyberie jeden zo spôsobov vkladu:

 • súbor – vydavateľ nahrá konkrétny PDF súbor daného čísla, alebo
 • súbor na stiahnutie – vydavateľ zadá link na stiahnutie konkrétneho súboru.

6. Vydavateľ vykoná akciu odoslať na archiváciu.

7. Po spracovaní vloženého súboru kurátorom si vydavateľ nájde súbor v archíve.

V prípade problémov pri vkladaní čísiel časopisu môže vydavateľ kontaktovať kurátora e-Born.

Vklad monografie

Vkladá sa digitálny obsah konkrétneho vydania monografie. Postup pri vklade vydania monografie do archívu je nasledovný:

1. Prihlásenie vydavateľa do archívu.

2. Vyhľadanie zaevidovanej monografie.

3. Vykonanie akcie vložiť monografiu.

4. Spôsob vkladu. Vydavateľ si vyberie spôsob vkladu z nasledovných možností:

 • súbor – vydavateľ nahrá konkrétny PDF súbor danej monografie (je možné nahrať aj viac súborov),
 • súbor na stiahnutie – vydavateľ zadá link na stiahnutie konkrétneho súboru.

5. Vydavateľ vykoná akciu odoslať na archiváciu.

6. Po spracovaní vloženého alebo stiahnutého súboru (súborov) kurátorom si vydavateľ nájde uvedený súbor (súbory) v archíve.

V prípade problémov pri vkladaní vydaní monografií môže vydavateľ kontaktovať kurátora e-Born.

Žiadosť o zaevidovanie nového titulu

Formulár vydavateľ vypĺňa, ak chce archivovať titul (seriál alebo monografiu), ktorý ešte nie je zaevidovaný, nenachádza sa v “Prehľade zaevidovaných titulov”. Vo formulári sa zadávajú nasledovné údaje:

 • identifikátor ISSN alebo ISBN,
 • názov,
 • rok vydania,
 • webová adresa diela.

Podrobné informácie o spôsobe zápisu údajov do jednotlivých políčok je možné získať kliknutím na otáznik uvedený pri každom políčku. V žiadosti je potrebné uviesť informáciu o spôsobe použitia diela (verejná licencia Creative Commons alebo licenčná zmluva). Ak je dielo označené licenciou Creative Commons, nie je potrebné uzatvárať licenčnú zmluvu s UKB. V ostatných prípadoch je na základe platného autorského zákona potrebné uzatvoriť licenčnú zmluvu s UKB. V zmluve vydavateľ definuje prístup k archivovanému obsahu:

 • voľný prístup – verejný,
 • lokálny prístup – v priestoroch UKB,
 • bez prístupu – prístup zakázaný.

Po podpísaní licenčnej zmluvy môže vydavateľ pristúpiť ku vkladaniu titulov na archiváciu. Prvý vklad archivovaného čísla konkrétneho titulu do depozitu digitálnych prameňov je potrebné vykonať do 2 mesiacov.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk