Pokyny pre vydavateľov

Archivujú sa digitálne pramene (E-Born pramene), ktoré majú pridelené:

 • číslo ISSN (International Standard Serial Number) – v prípade, že ho seriál nemá,  musí vydavateľ kontaktovať Národnú agentúru ISSN v SR a požiadať o pridelenie ISSN pre daný titul
 • alebo číslo ISBN (International Standard Book Number) – v prípade, že ho monografia nemá, musí vydavateľ kontaktovať Národnú agentúru ISBN v SR a požiadať o pridelenie ISBN pre daný titul

Pre archiváciu v informačnom systéme Digitálne pramene (IS DIP) sú prípustné e-Born pramene vo formáte PDF a  ePub. Každý vložený súbor prechádza pred archiváciou antivírusovou kontrolou a pri archivácii formátovou validáciou. Na formátovú validáciu sa používa validátor JHOVE (link). Vydavateľ si pomocou uvedeného validátora môže sám otestovať, či daný súbor zodpovedá validačným pravidlám.

Vydavateľ si zvolí status:

 1. Neregistrovaný vydavateľ je vydavateľ, ktorý sa nepodieľa aktívne na archivácii titulov, ktoré vydáva, ale súhlasí s ich archiváciou. Odsúhlasenie titulov navrhnutých na archiváciu prebieha e-mailovou komunikáciou medzi vydavateľom a kurátorom e-Born prameňov (t.j. osobou zodpovednou za archiváciu zo strany UKB). V prípade, že titul nepodlieha verejnej licencii Creative Commons, je na základe platného autorského zákona potrebné uzatvoriť licenčnú zmluvu s vydavateľom (link na ZML). V zmluve vydavateľ definuje prístup k archivovanému obsahu (voľný prístup-verejný, lokálny prístup – v priestoroch UKB, bez prístupu – prístup zakázaný).  Vklady jednotlivých titulov v tomto prípade zabezpečuje kurátor e-Born prameňov. Vydavateľ si môže archivované tituly vyhľadať a zobraziť cez vyhľadávanie v archíve e-Born prameňov. Vydavateľ zároveň môže podávať návrhy na archiváciu konkrétneho seriálu/ monografie prostredníctvom verejne dostupného formuláru „Navrhujem archivovať e-Born seriál/monografiu“. Následne dostane od e-Born kurátora informáciu o tom, či bol navrhovaný titul zaradený na archiváciu.
 1. Registrovaný vydavateľ je vydavateľ, ktorý sa aktívne podieľa na archivácii titulov, ktoré vydáva. Registráciu vykoná  prostredníctvom registračného formulára. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára je vydavateľ zaradený do databázy vydavateľov. Registrovanému vydavateľovi sa v systéme Digitálne pramene vytvorí používateľský účet, ktorý mu zabezpečí prístup do portálu vydavateľov. Informácie o prístupe mu budú zaslané mailom. Cez tento prístup sa vydavateľ  prihlasuje na svoj používateľský účet (prihlasovací formulár).

Používateľský účet poskytuje vydavateľovi:

 • prehľad všetkých zaevidovaných titulov, t .j. zoznam titulov, ktoré chce archivovať
 • prehľad všetkých vložených/archivovaných titulov (monografie, jednotlivé čísla periodík)
 • možnosť žiadať o zaevidovanie titulu, ktorý chce archivovať a ktorý sa nenachádza v prehľade zaevidovaných titulov (formulár „Žiadosť o zaevidovanie nového titulu“). V žiadosti o zaevidovanie nového titulu je potrebné uviesť informáciu o spôsobe použitia diela (verejná licencia Creative Commons alebo licenčná zmluva). Pokiaľ je dielo označené licenciou Creative Commons , nie je potrebné uzatvárať licenčnú zmluvu s vydavateľom. V ostatných prípadoch je na základe platného autorského zákona potrebné uzatvoriť licenčnú zmluvu s vydavateľom. V zmluve vydavateľ definuje prístup k archivovanému obsahu (voľný prístup-verejný, lokálny prístup – v priestoroch UKB, bez prístupu – prístup zakázaný). Po podpísaní licenčnej zmluvy môže vydavateľ pristúpiť ku vkladaniu titulov na archiváciu. O stave spracovania jeho žiadosti a o začiatku vkladu informuje vydavateľa e-Born kurátor.
 • možnosť vkladať do IS DIP jednotlivé čísla periodík/ monografie na archiváciu (vkladať je možné len tie periodiká/monografie, ktoré sú zaevidované kurátorom a nachádzajú sa v prehľade zaevidovaných titulov).
 • možnosť kontaktovať priamo e-Born kurátora v prípade akýchkoľvek problémov pri vklade čísla periodika či monografie (hlásenie nastala chyba, chýbajúci titul v prehľade zaevidovaných titulov atď.), v prípade otázok resp. pri oznamovaní zmeny adresy, prípadne názvu vydavateľstva alebo  osoby zodpovedajúcej za vklad e-Born prameňov.

 

Postup pri vklade e-Born prameňa do IS DIP:

Pri vklade čísla periodika je potrebné zadať nasledovné údaje: ročník, rok, číslo; dátum vydania čísla; spôsob vkladu. Pri spôsobe vkladu si vydavateľ vyberie jednu z nasledovných možností: 

 • súbor – vydavateľ nahrá konkrétny PDF súbor daného čísla
 • súbor na stiahnutie – vydavateľ zadá link na stiahnutie konkrétneho súboru a následne vykoná akciu  odoslať na archiváciu.

Zároveň dostane spätnú väzbu od kurátora o spracovaní a následnej archivácii daného súboru.

Pri vklade monografie ide o vloženie konkrétneho digitálneho obsahu. Vydavateľ si vyberie spôsob vkladu z nasledovných možností :

 • súbor – vydavateľ nahrá konkrétny PDF súbor danej monografie (je možné nahrať aj viac súborov)
 • súbor na stiahnutie – vydavateľ zadá link na stiahnutie konkrétneho súboru a následne vykoná akciu  odoslať na archiváciu.

Zároveň dostane spätnú väzbu od kurátora o spracovaní a následnej archivácii daného súboru.

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk