Pokyny pre vydavateľov

Archivujú sa digitálne pramene (E-Born pramene), ktoré majú pridelené:

 • číslo ISSN (International Standard Serial Number) – v prípade, že ho seriál nemá,  musí vydavateľ kontaktovať Národnú agentúru ISSN v SR a požiadať o pridelenie ISSN pre daný titul
 • alebo číslo ISBN (International Standard Book Number) – v prípade, že ho monografia nemá, musí vydavateľ kontaktovať Národnú agentúru ISBN v SR a požiadať o pridelenie ISBN pre daný titul

Pre archiváciu v informačnom systéme Digitálne pramene (IS DIP) sú prípustné e-Born pramene vo formáte PDF a  ePub. Každý vložený súbor prechádza pred archiváciou antivírusovou kontrolou a pri archivácii formátovou validáciou. Na formátovú validáciu sa používa validátor JHOVE. Vydavateľ si pomocou uvedeného validátora môže sám otestovať, či daný súbor zodpovedá validačným pravidlám.

Vydavateľ si zvolí status:

 1. Registrovaný vydavateľ je vydavateľ, ktorý sa aktívne podieľa na archivácii titulov, ktoré vydáva. Registráciu vykoná  prostredníctvom registračného formulára. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára je vydavateľ zaradený do databázy vydavateľov. Registrovanému vydavateľovi sa v systéme Digitálne pramene vytvorí používateľský účet, ktorý mu zabezpečí prístup do portálu vydavateľov. Informácie o prístupe mu budú zaslané mailom. Cez tento prístup sa vydavateľ  prihlasuje na svoj používateľský účet (prihlasovací formulár).
 2. Neregistrovaný vydavateľ je vydavateľ, ktorý sa nepodieľa aktívne na archivácii titulov, ktoré vydáva, ale súhlasí s ich archiváciou. Odsúhlasenie titulov navrhnutých na archiváciu prebieha e-mailovou komunikáciou medzi vydavateľom a kurátorom e-Born prameňov (t.j. osobou zodpovednou za archiváciu zo strany UKB). V prípade, že titul nepodlieha verejnej licencii Creative Commons, je na základe platného autorského zákona potrebné uzatvoriť licenčnú zmluvu s vydavateľom. V zmluve vydavateľ definuje prístup k archivovanému obsahu (voľný prístup-verejný, lokálny prístup – v priestoroch UKB, bez prístupu – prístup zakázaný).  Vklady jednotlivých titulov v tomto prípade zabezpečuje kurátor e-Born prameňov. Vydavateľ si môže archivované tituly vyhľadať a zobraziť cez vyhľadávanie v archíve e-Born prameňov. Vydavateľ zároveň môže podávať návrhy na archiváciu konkrétneho seriálu/ monografie prostredníctvom verejne dostupného formuláru „Navrhujem archivovať e-Born seriál/monografiu“. Následne dostane od e-Born kurátora informáciu o tom, či bol navrhovaný titul zaradený na archiváciu.

Používateľský účet poskytuje vydavateľovi:

 • prehľad všetkých zaevidovaných titulov, t .j. zoznam titulov, ktoré chce archivovať
 • prehľad všetkých vložených/archivovaných titulov (monografie, jednotlivé čísla periodík)
 • možnosť žiadať o zaevidovanie titulu, ktorý chce archivovať a ktorý sa nenachádza v prehľade zaevidovaných titulov (formulár „Žiadosť o zaevidovanie nového titulu“). V žiadosti o zaevidovanie nového titulu je potrebné uviesť informáciu o spôsobe použitia diela (verejná licencia Creative Commons alebo licenčná zmluva). Pokiaľ je dielo označené licenciou Creative Commons , nie je potrebné uzatvárať licenčnú zmluvu s vydavateľom. V ostatných prípadoch je na základe platného autorského zákona potrebné uzatvoriť licenčnú zmluvu s vydavateľom. V zmluve vydavateľ definuje prístup k archivovanému obsahu (voľný prístup-verejný, lokálny prístup – v priestoroch UKB, bez prístupu – prístup zakázaný). Po podpísaní licenčnej zmluvy môže vydavateľ pristúpiť ku vkladaniu titulov na archiváciu. O stave spracovania jeho žiadosti a o začiatku vkladu informuje vydavateľa e-Born kurátor.
 • možnosť vkladať do IS DIP jednotlivé čísla periodík/ monografie na archiváciu (vkladať je možné len tie periodiká/monografie, ktoré sú zaevidované kurátorom a nachádzajú sa v prehľade zaevidovaných titulov).
 • možnosť kontaktovať priamo e-Born kurátora v prípade akýchkoľvek problémov pri vklade čísla periodika či monografie (hlásenie nastala chyba, chýbajúci titul v prehľade zaevidovaných titulov atď.), v prípade otázok resp. pri oznamovaní zmeny adresy, prípadne názvu vydavateľstva alebo  osoby zodpovedajúcej za vklad e-Born prameňov.

 

Postup pri vklade e-Born prameňa do IS DIP:

Pri vklade čísla periodika je potrebné zadať nasledovné údaje: ročník, rok, číslo; dátum vydania čísla; spôsob vkladu. Pri spôsobe vkladu si vydavateľ vyberie jednu z nasledovných možností:

 • súbor – vydavateľ nahrá konkrétny PDF súbor daného čísla
 • súbor na stiahnutie – vydavateľ zadá link na stiahnutie konkrétneho súboru a následne vykoná akciu  odoslať na archiváciu.

Zároveň dostane spätnú väzbu od kurátora o spracovaní a následnej archivácii daného súboru.

Pri vklade monografie ide o vloženie konkrétneho digitálneho obsahu. Vydavateľ si vyberie spôsob vkladu z nasledovných možností :

 • súbor – vydavateľ nahrá konkrétny PDF súbor danej monografie (je možné nahrať aj viac súborov)
 • súbor na stiahnutie – vydavateľ zadá link na stiahnutie konkrétneho súboru a následne vykoná akciu  odoslať na archiváciu.

Zároveň dostane spätnú väzbu od kurátora o spracovaní a následnej archivácii daného súboru.

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk