Archivácia

Archivujú sa elektronické publikácie (monografie, časopisy) publikované na Slovensku, ktoré majú pridelené číslo  ISSN alebo ISBN. Ak tituly, ktoré publikujete, ešte nemajú pridelené ISSN/ISBN, obráťte sa na príslušnú agentúru –  NA ISSN v UKB v Bratislave https://www.ulib.sk/sk/narodna-agentura-issn/ alebo NA ISBN v SNK Martine  http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/vydavatelov/isbn.html. Elektronickú publikáciu  môžete navrhnúť na uloženie do dlhodobého archívu webového kultúrneho dedičstva v Univerzitnej knižnici v Bratislave prostredníctvom elektronického formulára. Na uloženie publikácie do archívu v súlade s platnou legislatívou SR je potrebné:

  1. buď  sprístupniť dielo prostredníctvom verejnej licencie Creative Commons alebo
  2. uzavrieť s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických on-line prameňov

Deklarácia verejnej licencie Creative Commons

Deklarovanie verejnej  licencie Creative Commons  umožní  ukladať,  sprístupňovať a využívať  elektronické  publikácie v zmysle zadefinovanej licencie. Uverejnite prosím na webovom sídle príslušné  logo Creative Commons a doplňte HTML kód stránky o segment licencie CC (návod ako na to).

Licenčná zmluva

Na tituly, ktoré nie sú sprístupnené prostredníctvom verejnej licencie CC je potrebné uzatvoriť  s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov (licenčná zmluva). Tituly, na ktoré sa bude vzťahovať zmluva,budú uložené do archívu   digitálnych prameňov a sprístupňované podľa požiadaviek poskytovateľa.

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk