Sprístupňovanie archívu

Zásady sprístupňovania

Archívy  IS Digitálne pramene (archív WWW sídel a archív elektronických publikácií) sú sprístupňované prostredníctvom verejného vyhľadávacieho rozhrania portálu www.webdepozit.sk. Po spustení prieskumu IS zobrazí výsledky vyhľadávania tabuľkový zoznam hitov, t.j. záznamov, ktoré odpovedajú na hľadaný výraz. Zoznam obsahuje niektoré základné údaje o jednotlivých archívnych záznamoch a odpovedajúce prístupové adresy. Sprístupňovanie archívnych záznamov sa riadi príslušnými legislatívnymi ustanoveniami, zmluvami a zásadami férového používania informačných prameňov. Podľa toho je k nim prístup voľný, riadený alebo vyhradený na služobné účely. Informačné pramene, ktoré (WWW a elektronické dokumenty) sa publikovali pod verejnou licenciou (Creatice Commons, a pod.) a tie, ktoré sú predmetom zmluvy medzi producentom a archívom IS DIP s odpovedajúcim súhlasom možno sprístupňovať verejne. Ostatné archívne záznamy sú prístupné iba v osobitnom režime na mieste samom, t.j. v priestoroch správcu archívu (UKB) z vyhradených služobných pracovných staníc a bádateľne.

Bádateľňa

Informačný systém Digitálne pramene (IS DIP) je výstupom projektu OPIS: Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. V rámci IS DIP sa spravujú dve čiastkové databázy – archív WWW a archív e-Born obsahu. Archív WWW a archív e-Born obsahujú dokumenty vyžadujúce zvýšenú ochranu, ktoré sa sprístupňujú len na určenom výpožičnom mieste  – v bádateľni IS DIP.

Bádateľňa IS DIP je špecializovaná študovňa UKB, ktorá je určeným miestom na štúdium archivovaného obsahu. Bádateľňa je prístupná len na vyžiadanie po predbežnej rezervácii. Požiadavky na bádanie archívu DIP treba vopred dohodnúť s kurátorom IS DIP. Dozor v bádateľni DIP zabezpečuje organizačná jednotka UKB, ktorá je zodpovedná a organizuje  príslušnú aktivitu. Pri bádaní digitálnych prameňov zabezpečuje dohľad Oddelenie Depozit digitálnych prameňov. Bádateľňa sa nachádza na 2. Poschodí UKB na Michalskej ulici v časti 2 (mapka). Je prístupná z verejnej zóny UKB , plán knižnice si možno zobraziť aj pomocou virtuálnej prehliadky.

badatelna DIP

Sprístupňovanie archívu WWW

Do webového archívu možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit, alebo možno použiť URL archívu: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-web?q=

Po zadaní hľadaného výrazu „ulib.sk“ sa zobrazí hľadaný záznam. Obsahuje URL adresu, názov stránky, linku na aktuálnu verziu a prehľad archivovaných verzií, ktoré sú závislosti na podmienkach sprístupnenia tej ktorej stránky, prelinkované s archívnym záznamom prostredníctvom rozhrania OpenWayback. Náhľad hľadania výrazu:

portal-www

Archívny záznam stránky „www.ulib.sk/sk/“ z 28.11.2015 je verejne prístupný na adrese https://search.webdepozit.sk/webarchiv/public/20151128054214/http://www.ulib.sk/sk/. Náhľad archivovanej stránky:

nahlad_ulib_openwayback

Sprístupňovanie archívu elektronických publikácií

Do archívu elektronických publikácií možno pristupovať priamo z  webovej stránky webdepozit, alebo možno použiť URL archívu: https://portal.webdepozit.sk/webapp-portal/search-eborn?q=

Po zadaní hľadaného výrazu „acta logistica“ sa zobrazí hľadaný záznam. Obsahuje názov a vybraté bibliografické údaje. Ak je archívny záznam prístupný,  záznam obsahuje linku na konkrétny dokument, ktorý je uložený v archíve. Náhľad hľadania výrazu:

nahlad_dotazu_eborn

V prípade Acta Logistica sa jedná o elektronický seriál publikovaný pod verejnou licenciou Creative Commons. Náhľad dokumentu v prehliadači:

nahlad_acta_logistika
Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!